Motie Demo­cra­tische veran­kering nieuwe vormen van regionale samen­werking


30 juni 2015

Motie 83/2015

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op dinsdag 30 juni 2015 ter bespreking van het voorstel inzake de Voorjaarsnota 2015 en de Eerste Bestuursrapportage 2015,

Constaterende dat:

 • het College nog geen blijk geeft van het belang een voldoende democratische verankering van uitkomsten van regionaal bestuurlijk overleg;
 • de gemeenteraad in de gelegenheid moet worden gesteld tot politieke oordeelsvorming en besluitvorming over de resultaten van bestuurlijk overleg;
 • dit in ieder geval geldt voor:
  - resultaten in de vorm van kaderstellende keuzes, in het bijzonder wanneer deze afwijken van eerder vastgesteld beleid;
  - resultaten die raken aan het budgetrecht van de raad;
  - resultaten die door de raad vanwege de controlerende taak beoordeeld moeten kunnen worden.

Overwegende dat:

 • de afschaffing van het BRU in belangrijke mate is ingegeven door de gebrekkige democratisch verankering van besluiten door een niet-rechtstreeks gekozen algemeen bestuur;
 • een nieuwe vorm van lichte en flexibele regionale samenwerking tot stand moet komen die effectief is in zijn functioneren door een democratische verankering van gezamenlijke standpunten die voortvloeien uit bestuurlijk overleg en de daarmee verbonden uitvoeringsacties;
 • informatiebijeenkomsten en workshops in de vorm van U10 cafés, assemblees of andere vormen van informele bijeenkomsten niet in de plaats kunnen komen van formele beraadslaging en besluitvorming door de gemeenteraad;
 • het college vanwege de Gemeentewet tot taak heeft de raad in de gelegenheid te stellen tot het uitoefenen van bevoegdheden;
 • de burgemeester van Utrecht de voorzitter is van het U10 samenwerkingsverband in oprichting.

Draagt het college en de burgemeester in het bijzonder op om:

 • te komen tot heldere procedures van beleidsvoorbereiding en besluitvorming met een duidelijke positie voor de gemeenteraad van Utrecht en die van de andere gemeenteraden in de regionale samenwerking;
 • daarbij in overleg met raadsgriffiers, indien nodig, de procedures van bespreking en raadsbehandeling in de gemeenteraden op elkaar af te stemmen;
 • voorstellen voor deze procedures ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dimitri Gilissen, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
met steun van de rest van de raad


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen