Motie Doelgroep- en wijk­ge­richte aanpak Nieuwe Inzamelen


9 november 2017

Motie 186/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 9 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2018.

Constaterende dat:

 • De nota Afval is Grondstof (2015-2018)' is vastgesteld;
 • De doelstelling voor laagbouw 150 kg restafval per inwoner per jaar in 2018 en 100 kg restafval per jaar in 2020 is;
 • Het Nieuwe Inzamelen bestaat uit:
  o Waar nnogelijk kliko's voor de inzameling van papier/karton, plastic, blik en pak en groent-, fruit-, en tuinafval bij laagbouw;
  o Verzamelcontainers in de directe omgeving van hoogbouw voor papier, karton, plastic, bilk en pak;
  o Extra verzamelcontainers voor glas en textiel waar nodig;
  o Ondergrondse containers voor restafval in wijk.
 • In oktober 2017 is besloten de uitrol van het Nieuwe Inzamelen in de wijken rondom de binnenstad te vertragen.

Overwegende dat:

 • Het Coardinatiecomite Afvalinzameling Vogelenbuurt en Tuinwijk en andere bewoners hebben verzocht om maatwerk;
 • Ook inwoners met bijvoorbeeld een beperking mee moeten doen met het Nieuwe Inzamelen;
 • In de wijken rondom de bin nenstad vaak niet de ruinnte is voor kliko's of citybins;
 • Er veel problemen warden ervaren met de ondergrondse containers voor restafval;
 • In de Gemeente Groningen goede ervaringen zijn met een doelgroep- en wijkgericht aanpak voor de afvalinzameling en —scheiding.
 • Afvalscheiding aan de bran een bijdrage levert aan een beter milieu en hiermee bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstelling voor 2030.

Draagt het college op:

 • Bij de huidige en nieuwe inzannelingsgebieden een inventarisatie te maken van de doelgroepen en een analyse van de gebieden;
 • Om op basis de boven genoemde inventarisatie nnaatwerk te leveren voor het Nieuwe lnzamelen wat aansluit op de behoeften van de bewoners en ken merken van de gebieden;
 • De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SBU

Tegen

GL, D66, SP, S&S, CDA, CU, VVD