Motie Pak de regie op de inbur­gering


9 november 2017

Motie 185/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 9 november 2018, ter bespreking van de Programmabegroting 2018.

Constaterende dat:

 • Het landelijk rapport van de Algemene Rekenkamer veel knelpunten schetst mbt de inburgering van statushouders;
 • Het huidige kabinet de regie meer bij gemeenten wil leggen;
 • Er nu door verschillende gemeenten (o.a. Leiden, Den Haag) maatregelen zijn genomen om de regie te nemen op de inburgering;
 • De resultaten van de inburgering beter en effectiever zijn als dit lokaal aangestuurd wordt;
 • Van de huidige groep statushouders 40% laagopgeleid/analfabeet is;
 • Er bij deze groep statushouders knelpunten zijn in de begeleiding richting werk;
 • Van de groep statushouders die sinds 2016 is ingestroomd slechts 6% uitgestroomd is naar betaald werk;
 • De gemeente op dit moment geen gegevens bijhoudt op individueel niveau van de statushouders in hun inburgeringtraject

Overweciende dat:

 • Gemeenten op sommige punten de regie mogen pakken op de inburgering;
 • Het voordeel hiervan is dat gemeenten sterker en sneller kunnen inzetten op arbeidsparticipatie;
 • Er op dit moment geen zicht is bij werk en inkomen op de trajecten inburgering van de statushouders;
 • In de praktijk nog veel knelpunten zijn waardoor statushouders en werkgevers het moeilijk vinden om tot goede afspraken te komen in de werksfeer;
 • Analfabete statushouders het examen vaak niet halen, maar juist veel baat hebben bij conversatielessen om zo goed in de maatschappij in te burgeren;

Draagt het college op:

 • Om meer regie over de voortgang van de inburgeringstrajecten te nemen, waarbij tijdig in beeld moet komen of statushouders in aanmerking komen voor ontheffing of verlenging van het traject;
 • De werkmatchers van werk en inkomen proactief in gesprek te laten gaan met de statushouder om zo gegevens te verzamelen over de trajecten inburgering en de kwaliteit van de taallessen;
 • Om bij de begeleiding van statushouders naar werk, in samenwerking met werkgevers extra aandacht te hebben voor interculturele communicatie en praktische zaken;
 • Om extra aandacht te hebben voor de groep analfabete statushouders, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te onderzoeken van conversatielessen voor deze groep;
 • Om een betere samenwerking tot stand te brengen tussen de afdelingen werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning;
 • De functionaris relatiebeheer taalscholen bij werk en inkomen blijvend in te zetten om op (vrijwillige) basis samen te werken met de taalscholen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Lex van Eijndhoven, VVD
Marloes Metaal, CDA
Nicole van Gemert, SP
Reinhild Freytag, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jony Ferket, D66
Tara Scally, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Controleer de bomenafspraken

Lees verder

Motie Doelgroep- en wijkgerichte aanpak Nieuwe Inzamelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer