Motie Duide­lijke kaders voor zonne­en­er­gie­pro­jecten en hun omgeving


15 oktober 2020

Motie 314/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 oktober 2020, ter bespreking van Raadsvoorstel Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor 3 zonne- Energieprojecten.

Constaterende dat:

  • Het college nu voor een combinatie van enkele zonne-energieprojecten een verklaring van geen bedenking vraagt aan de raad, waarmee zij de vergunningverleningstermijnen kan versnellen (omdat er geen bestemmingsplan meer hoeft te worden gemaakt in deze gevallen).

Overwegende dat:

  • De gemeenteraad een kaderstellende rol heeft en het ongewenst is om in de uitvoering nog op projectniveau te gaan (bij)sturen op (reeds lopende) tenders op eisen en wensen van de raad;
  • Duidelijkheid en transparantie gewenst is in het aanbestedingsbeleid van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van bewonersinitiatieven, duurzaamheid en innovaties, zodat dit ook heldere verwachtingen en (participatie)processen bevat voor belanghebbenden;
  • Zonne-energieprojecten een belangrijke rol vervullen in de grotere energietransitie, zeker wanneer deze projecten voortkomen uit maatschappelijk initiatief en gedragen worden door de omgeving.

Draagt het college op:

  • Voor volgende zonne-energieprojecten een duidelijk kader te ontwikkelen, gekoppeld aan haar eigen (aanbestedings)beleid, waarin randvoorwaarden zoals financiële en procesparticipatie van de omgeving, ruimtelijke inpassing en het stimuleren van de ecologie zijn opgenomen;
  • De gemeenteraad tijdig te informeren over de invulling hiervan in deze zonne-energieprojecten;
  • Na te denken over een nieuw instrument of werkwijze, gelet op de invoering van de Omgevingswet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bulent Isik, PvdA Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen