Motie Een inclu­sieve samen­leving begint met inclusief onderwijs


5 juli 2018

Motie 156/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018.

Constaterende dat:
• Nederland de Salamanca verdrag heeft ondertekend*
• in het eerste lid van artikel 24 van het VN Verdrag Gehandicapten** wordt bepaald dat de aangesloten staten het recht van personen met een handicap op onderwijs erkennen en daartoe een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus waarborgen;
• volgens de Onderwijsraad de wet passend onderwijs in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte***;
• gemeenten op al hun beleidsterreinen, dus ook onderwijs, moeten anticiperen op een inclusieve samenleving (zie bijlage: VN Verdrag Gehandicapten****)
• Gemeente Utrecht, als regisseur van de jeugdzorg en alle onderwijspartners zoals de Utrechtse schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hun plichten en verantwoordelijkheden met betrekking tot inclusief onderwijs moeten erkennen****;
• Uit het onderzoek 'Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdzorg' (gepubliceerd op Tweedekamer.nl, zie bijlage)*****, blijkt dat:

  • de invoering van passend onderwijs in 2014 en de transitie van de jeugdzorg in 2015 belangrijke verschuivingen in verantwoordelijkheden voor de ondersteuning van jongeren teweeg heeft gebracht;
  • gemeenten meer verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg en de inkoop daarvan hebben gekregen;
  • gemeenten de verbinding vormen tussen onderwijs en jeugdzorg.

Overwegende dat:

• Utrechtse scholen Passend Onderwijs hanteren en het Utrechtse onderwijs- en huisvestingsbeleid daarop geschoeid is;
• In de Utrechtse Onderwijs Agenda 2014— 2018, samengesteld door onderwijs, welzijn, kinderopvang, gemeente en educatieve partners, nergens het begrip inclusief onderwijs voorkomt;
• de schoolbesturen, directies, leerkrachten, samenwerkingsverbanden en de gemeente Utrecht nog te weinig of nog niet anticiperen op het VN-verdrag en kinderen hiermee segregeren****.

Draagt het college op:

• te onderzoeken hoe de gemeente, als regisseur van de jeugdzorg, samen met de Utrechtse schoolbesturen en onderwijsgerelateerde partners, het initiatief kan nemen om passend onderwijs om te buigen naar inclusief onderwijs;
• te onderzoeken welke belemmeringen schoolbesturen, scholen en hun teamleden plus alle partners ervaren als het gaat om inclusief onderwijs;
• te onderzoeken hoe het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting en de Utrechtse schoolagenda aangepast kunnen worden op de onderdelen nieuwe huisvesting- en gebouwrenovatie, zodat alle scholen geschikt worden gennaakt voor inclusief onderwijs;
• Voorafgaande aan de bespreking van de Voorjaarnota 2019 de resultaten aan de raad te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, SBU
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Hester Assen, PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SBU, PvdA

Tegen

SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, VVD