Motie Geen corpo­ra­tie­bezit sociale huur naar middenhuur zolang er een tekort is


5 juli 2018

Motie 146/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2018 c.a., met daarin opgenomen de afspraken uit het coalitieakkoord 2018-2022 'Ruimte voor iedereen',

Constaterende dat:

• Het college voornemens is sociale huurwoningen uit het corporatiebezit om te zetten naar middenhuur;
• Het college tevens voornemens is een groter deel van de beschikbare sociale huurvoorraad te bestemmen voor bijzonder doelgroepen;
• Uit het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling blijkt dat met de huidige woningbouwproductie en planvoorraad het tekort aan middenhuurwoningen reeds
wordt ingelopen;
• Uit het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling blijkt dat met de huidige woningbouwproductie en planvoorraad het tekort aan sociale huurwoningen groot
blijft;

Draagt het college op:

• Geen corporatiebezit in de sociale huur om te zetten naar middenhuur, zolang er in de stad een tekort is aan sociale huurwoningen, tenzij er direct en concreet meer dan
gelijkwaardige compensatie elders wordt geboden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk, PvdA

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, VVD