Motie Toerusting voor arbeids­markt en samen­leving


5 juli 2018

Motie 158/2018

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van de
voorjaarsnota 2018.

Constaterende dat;

• de presentatie tijdens de raadsinformatiebijeenkonnst van 28 juni `J.L. nadrukkelijk de
dynamiek in de arbeidsnnarkt heeft geIllustreerd;
• de SER in haar rapport Toekomstbestendig Beroepsonderwijs van november 2017 (deel 2) constateert, dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin mbo-gediplomeerden werk vinden;
• het rapport vermeldt, dat de beroepsbeoefenaren met de laagste niveaus (tot en met Vmbo niveau) de laagste lonen kennen, de meeste uitkeringen ontvangen en de meeste
flexcontracten hebben.

Overwegende dat;

• uit overwegingen van welvaartsontwikkeling, jeugdzorg/hulp en armoedebeleid de
gemeente Utrecht aandacht dient te geven aan het onderwijs;.
• het beroepsonderwijs moet nneebewegen met de arbeidsnnarkt;
• de SER aanbevelingen doet voor een daadkrachtige integrale aanpak voor jongeren in en kwetsbare positie ,van welke aanbevelingen ook werkzoekende ouderen kunnen profiteren.

Verzoekt het college;

• het SER-advies te volgen, om een nieuwe alliantie te vinden van gemeente en provincie, het UWV, de vmbo-scholen en instellingen voor mbo en hbo, het vso en de praktijkscholen en instellingen voor jeugdzorg, om sterke netwerken voor ondersteuning en begeleiding in te richten;
• Een verbindende rol te spelen tussen onderwijs en bedrijfsleven waar nodig, om zo het arbeidsmarktperspectief te monitoren en vergroten;
• Samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven een grotere mix van opleidingsmogelijkheden (denk aan duaal, in-huis bij werkgever, bij- en omscholing, etc.) te bevorderen en drempels voor kwetsbare groepen, om daar gebruik van te maken, te verlagen
• Een regionaal schaalniveau aan te houden in verdere beleidsvornning en marketing van het perspectief op werk in Utrecht en omgeving

en gaat over tot de orde van de dag.

Cees Bos, SBU
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, PvdA, VVD

Tegen

PVV, D66