Motie Energie om snel te schakelen


14 januari 2016

Motie 7/2016

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 14 januari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Energieplan voor Utrecht,

Overwegende dat:

 • Het Energieplan en de Duiding richting geven aan het energiebeleid van de gemeente Utrecht in de komende jaren;
 • Het college bij de uitvoering van het plan voor veel maatregelen samen optrekt met andere partijen. De afhankelijkheid van andere partijen maakt dat de gemeente niet altijd direct invloed kan uitoefenen op het bereiken van belangrijke (sub)doelen in het Energieplan;
 • Een goede en regelmatige monitoring daarom cruciaal is voor het bepalen of de gemeente op weg is om de gestelde doelen te halen.

Constaterende dat:

 • In het voorliggende Energieplan en de Duiding aandacht is voor monitoring en bijsturing;
 • In de Energieagenda's staat dat alleen bij de Jaarverantwoording gerapporteerd wordt;
 • Voor een goed zicht op de voortgang en eventuele bijsturing een separate rapportage aan de raad beter geschikt is, gezien de ambitieuze doelen, de complexiteit van en de samenhang tussen maatregelen;
 • De kennis en mogelijkheden in de energiebranche snel toenemen; dit geeft een steile leercurve bij de kennis over wat werkt en wat wellicht beter anders kan (of zelfs beter gestopt worden);
 • De gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven in de energietransitie: tijdig inzicht in mogelijke barrières stelt de raad ook hierbij in de gelegenheid om bij te sturen.

Draagt het college op:

 • Jaarlijks een monitoringsverslag te sturen aan de gemeenteraad waarin in ieder geval is opgenomen:
  1) In cijfers de voortgang van de doelstellingen en inspanningen van de gemeente; 2) In cijfers de voortgang van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed,
  3) In tekst de voortgang van de doelstellingen die niet geteld kunnen worden, maar wel verteld;
 • De bereikte resultaten in het verslag -indien mogelijk- helder in verband te brengen met de gestelde ambities en - indien nodig- voorstellen voor bijstelling of aanvulling van het maatregelenpakket aan de raad voor te leggen;
 • Het eerste monitoringsverslag over een half jaar naar de raad te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan Wijmenga (CU)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Matthijs Sienot (D66)
Steven Menke (S&S)


Status

Overgenomen

Voor

Tegen