Motie Finan­ciële haal­baarheid


9 mei 2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat,

Constaterende dat:

• Het Daalsepark een van de laatste nog niet bebouwde gebieden met een groen karakter in het Stationsgebied is, en daarmee van belang is voor dier, mens, natuur en klimaat;
• Het bebouwen van het Daalsepark nodig is om de begroting van Grex Stationsgebied Fase 1 rond te breien;
• De grondexploitatie van het Stationsgebied opgedeeld is in twee fases, maar dat dit systeem natuurlijk ook maar op boekhoudkundige keuzes berust;
• De prijzen voor een vierkante meter grond in het Stationsgebied in de huidige hoogconjunctuur extreem de pan uitrijzen, wat zorgt voor meer inkomsten in Fase 2;

Overwegende dat:

• Er in Stationsgebied fase 2, maar ook door toekomstige ontwikkelingen zoals de plannen voor het Westplein en de Daalsetunnel, allerlei mogelijkheden ontstaan om de ruimtelijke en financiële opgaves elders waar te maken;
• De financiële opgave op deze locatie niet haalbaar is zonder aantasting van de stedelijke groenstructuur.

Roept het college op:

• De exploitatie over te hevelen naar Stationsgebied fase 2, en met een voorstel naar de raad te komen waarin dit wordt geëffectueerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV


Status

Ingediend

Voor

Tegen