Motie Finan­ciering Groen­struc­tuurplan


8 maart 2018

Motie 47/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake de actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030,

Constaterende dat:

 • De ambities in de actualisatie omhoog worden bijgesteld, maar het budget niet mee groeit;
 • Er in de groenstructuurkaart een aantal gebieden als “opgave” wordt aangemerkt;
 • Er ook nog eens extra opgaven (klimaatadaptatie en gezonde verstedelijking) aan het groenstructuurplan worden toegevoegd;
 • Er ondanks deze toevoegingen en opgaven géén extra budget voor groen wordt toegevoegd;
 • Er vanuit andere programma’s (zoals stedelijke ontwikkeling, watertaken, ruimtelijke strategie) wel geld beschikbaar is voor het realiseren van de ambities en opgaven uit het groenstructuurplan.

Overwegende dat:

 • Zonder geld om de ambities waar te maken deze actualisatie van het groenstructuurplan een papieren tijger zal blijven;
 • Bij ambities ook budget hoort;
 • In de afgelopen jaren ook niet aan alle opgaven uit het vorige groenstructuurplan is gewerkt, wegens ontbreken van middelen;
 • “werk met werk” en financiering uit andere programma’s wellicht enige financiële ruimte biedt, maar om echt serieus aan het waarmaken van de ambities te werken meer nodig kan zijn;
 • Budget onontbeerlijk is om de zo noodzakelijke vergroening voor de inwoners en biodiversiteit te kunnen uitvoeren.

Verzoekt het college:

 • Inzichtelijk te maken welke geldstromen er beschikbaar zijn voor het realiseren van de opgaven en ambities uit het Groenstructuurplan;
 • Inzichtelijk te maken of dit bij elkaar voldoende middelen zijn om álle ambities en opgaven te realiseren;
 • Dit inzicht uiterlijk voor de programmabegroting 2019 te delen met de raad;
 • Indien blijkt dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor het realiseren van álle ambities en opgaven, bij de voorjaarsnota 2019 te komen met een voorstel voor de financiering van het realiseren van de opgaven en toegevoegde doelstellingen in het groenstructuurplan, bijvoorbeeld door vanuit de financiële ruimte die beschikbaar wordt gesteld om de groei van de stad te kunnen accommoderen een substantieel budget te reserveren voor groen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, CU

Tegen

D66, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, SBU, S&S, CDA

Lees onze andere moties

Motie Volg de Groene meters van Alterra

Lees verder

Motie Houd ook vast aan de onafhankelijke groennorm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer