Motie Gebruik nieuwe licen­tie­pe­riode als start voor verdere ontwik­keling


9 maart 2023

Motie 53/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van het Advies aanwijzing lokale omroep,

Constaterende dat:

  1. De raad wordt gevraagd een advies te geven over de aanvraag van de Omroep Utrecht Stichting (OUS) voor een lokale publieke mediainstelling;
  2. Met dit advies een nieuwe start wordt gemaakt met de ontwikkeling van lokaal mediabeleid;
  3. Dit advies tot stand is gekomen op basis van het eerdere rapport Daalmeijer, waartoe de raad breed heeft opgeroepen, over de toekomst van onze lokale publieke omroep.

Overwegende dat:

  1. Lokale media een evident maatschappelijk belang vertegenwoordigen en de behoefte aan een onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening toeneemt;
  2. Deze aanvraag moet worden gezien als startpunt voor de verdere ontwikkeling van een sterke lokale omroep voor Utrecht;
  3. Met de ontwikkeling van een sterke herkenbare lokale omroep een goede uitgangspositie moet worden geboden voor het moment dat er sprake zal zijn van Rijksfinanciering;
  4. Om dat doel te bereiken op dit moment de financiële middelen voor de aanwijzingsperiode van 5 jaar ontoereikend zijn.

Draagt het college op:

  1. De start van de nieuwe licentieperiode te zien als begin van verdere ontwikkeling van de Utrechtse lokale media richting het moment van Rijksfinanciering;
  2. Jaarlijks te kijken of de pijlers, wijkjournalistiek, (onderzoeks)journalistiek en het stedelijk mediaplatform voldoende tot ontwikkeling komen en te kijken waar extra investering nodig is, zonder daarbij een financiële claim te doen;
  3. De raad jaarlijks te informeren over de stand van zaken en mogelijke verdere ontwikkeling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert van Steeg, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

SBU

Lees onze andere moties

Actuele Motie Zorg en veiligheid met rijk voor stationsgebied

Lees verder

Actuele Motie Alternatief voor de Weerdsingel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer