Motie Geen aanpas­singen aanna­me­beleid schuld­hulp­ver­lening


3 juli 2014

Motie 59/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014.

Constaterende dat:

  • Het coalitieprogramma 'Utrecht maken we samen' en de Voorjaarsnota 2014 een bezuiniging van 1 miljoen euro op apparaatskosten van het armoedebeleid voorstellen,
  • Het armoedebeleid in Utrecht totale apparaatskosten heeft van circa 2,8 miljoen euro, waarvan het merendeel (2,3 miljoen euro) in de dienstverlening van schulddienstverleningstrajecten van uitvoerende organisaties, namelijk Stadsgeldbeheer en de Kredietbank,
  • De druk op schuldhulpverlening de laatste jaren alleen maar is toegenomen en tot ongekende hoogte is gestegen,
  • Daarom in de raadscommissie van 21 januari 2014 nog is besloten de bezuiniging op Stadsgeldbeheer te halveren,
  • Het college bij de bespreking van de programmabegroting 2015 verschillende scenario's bij de Gemeenteraad neerlegt om de bezuinigingen op het armoede beleid in te vullen.

Overwegende dat:

  • Een voor de hand liggende mogelijkheid om te bezuinigingen op apparaatskosten ligt in de selectie van de aanvragen voor schuldhulpverlening: welke aanvragen worden wel of niet toegelaten tot een hulpverleningstraject,
  • Hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat grotere groepen individuen geen mogelijkheid meer krijgen om te participeren in de hulpverleningstrajecten.

Verzoekt het college:

  • Bij de uitwerking van de verschillende bezuinigingsscenario's te waarborgen binnen het armoedebeleid dat:

- het aannamebeleid en selectiebeleid van schulddienstverleningstrajecten niet ten nadele verandert,

- de doelstellingen rondom het aantal trajecten, wachttijden en wachtlijsten niet ten nadele te wijzigen.

  • De veranderingen voor schulddienstverleningstrajecten duidelijk te expliciteren in de uitwerking.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen