Motie Geen geld naar extra camera's


6 juli 2023

Motie 240/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

 1. In het coalitieakkoord 2022-2026 het toevoegen van tien flexibele camera's is opgenomen, echter zonder het beschikbaar stellen van extra middelen;
 2. Tien extra flexibele camera's op jaarbasis € 65.000 kosten;
 3. Besluitvorming over aanvullende dekking voor de camera's onderdeel uitmaakt van de integrale afweging in de Voorjaarsnota;
 4. De 10 tien extra flexibele camera's bekostigd worden uit het lopend budget van het programma Openbare orde en Veiligheid.

Overwegende dat:

 1. In de gemeente Utrecht meer dan 5.000 geregistreerde camera's hangen, en een onduidelijk aantal ongeregistreerde camera's, gericht op de openbare ruimte;
 2. De vrije persoonlijke levenssfeer en de privacy van inwoners hieronder lijdt;
 3. Het uitbreiden van het aantal gemeentelijke camera's daarom onwenselijk is;
 4. Openbare orde en Veiligheid voldoende uitdagingen kent waar een bedrag van €65.000 ook goed aan kan worden besteed, zoals de vuurwerkproblematiek, of vraagstukken omtrent het online gebiedsverbod, het Lucasbolwerk, ondermijning, et cetera.

Draagt het college op:

 1. Geen aanvullende dekking uit het lopend budget beschikbaar te stellen in de Voorjaarsnota voor de aanschaf van tien extra flexibele camera's, maar dit geld op andere wijze binnen het programma Openbare orde en veiligheid te besteden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Bij1, Denk

  Tegen

  EenUtrecht, Volt, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Lees onze andere moties

  Motie Verkeersveiligheid ook voor dieren

  Lees verder

  Motie Help de cultuursector met verduurzamen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer