Motie Verkeers­vei­ligheid ook voor dieren


6 juli 2023

Motie 239/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, gezien het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

 1. Het college ieder half jaar een voortgangsrapportage verkeersveiligheid oplevert en dat dit een beeld geeft van de verkeers(on)veiligheid in onze gemeente;
 2. Deze rapportages ingaan op de verkeersveiligheid van menselijke verkeersdeelnemers en dat dieren ontbreken in deze rapportages, terwijl het verkeer ook voor hen onveilig kan zijn;
 3. Meer inzicht in verkeersveiligheid voor dieren laat zien welke plekken in de stad het meest gevaarlijk voor dieren zijn en dus veiliger gemaakt zouden moeten worden;
 4. De provincie Utrecht in de monitor Verkeersveiligheid gelijktijdig rapporteert over aanrijdingen met personen en dieren.

Overwegende dat:

 1. De Dierenambulance informatie bijhoudt over aanrijdingen met dieren en deze registraties goed inzicht geven en aanvullend onderzoek daardoor niet nodig is;
 2. Gelijktijdig rapporteren over verkeersveiligheid voor mens en dier een integraal beeld geeft over de (on)veiligheid in onze straten.

Draagt het college op:

 1. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportages verkeersveiligheid voortaan ook te rapporteren over aanrijdingen met dieren en zo inzicht te genereren over kansen en knelpunten van het verkeer voor dieren in onze gemeente;
 2. Hiermee van start te gaan met ingang van de voortgangsrapportage verkeersveiligheid van 1 januari 2024.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, PvdA, ChristenUnie, Denk, GroenLinks, CDA, S&S

  Tegen

  D66, SBU, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)