Motie Geen mens is gemiddeld


8 december 2016

Motie 237/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017,

Constaterende dat:

  • Het Nibud in zijn Minimaeffectrapportage berekeningen heeft gemakt van de verwachte gevolgen van het armoedebeleid voor een aantal huishoudtypen;
  • In het raadsvoorstel voorzieningen voor huishoudtypen die volgens de Minimaeffectrapportage niet ‘in de min schieten’ wil verminderen, afbouwen of afschaffen;

Overwegende dat:

  • Koopkrachtplaatjes altijd gemiddelden zijn op basis van een aantal standaard-huishoudens;
  • Geen mens gemiddeld is;
  • Het Nibud in zijn berekeningen bovendien is uitgegaan van volledig gebruik van alle beschikbare regelingen;
  • Mensen die door de voorgestelde verslechteringen van het armoedebeleid in de problemen komen, moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente;

Draagt het college op:

  • Mensen die erop achteruitgaan door de keuzes in dit raadsvoorstel en die kunnen aantonen dat zij hierdoor in financiële problemen komen, met maatwerk te ondersteunen
  • De raad hierover vóór 1 april 2017 te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, CU


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SBU

Tegen

VVD, SP, GL, D66, CDA, SS