Motie Geen nieuwe biomas­sa­cen­trales in het kader van de RES


7 oktober 2021

Motie 312/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0

Constaterende dat:

 1. Het verbanden van houtige biomassa benoemd wordt als bron van duurzame warmte in het kader van de Regionale Energiestrategie
 2. De RES 1.0 weliswaar (houtige) biomassa als de minst favoriete bron van duurzame warmte benoemt en er duurzaamheidscriteria aan stelt, maar tegelijkertijd geen limieten stelt aan de te gebruiken hoeveelheid houtige biomassa noch een einddatum stelt voor het gebruik ervan

Overwegende dat:

 1. Er steeds meer biomassacentrales openen in binnen- en buitenland en dat er schaarste ontstaat wat betreft de hoeveelheid biomassa die voldoet aan duurzaamheidscriteria
 2. Steeds duidelijk wordt dat het verbranden van hout meer CO2 uitstoot dan het verbranden van gas
 3. De Utrechtse raad middels motie 105/2021 heeft verklaard dat nieuwe biomassacentrales in Utrecht niet wenselijk zijn en dat deze boodschap ook van toepassing zou moeten zijn op de regionale samenwerkingen waar Utrecht aan deelneemt

Draagt het college op:

 1. Uit te dragen naar de partners binnen de U16 dat het aantal biomassacentrales niet moet toenemen ten opzichte van de huidige omvang, zonder daarbij terug te vallen op een toenemend gebruik van gas
 2. Met de partners binnen de U16 te werken aan wenselijke vormen van duurzame warmte
 3. De raad over de voortgang van beide punten te (blijven) informeren

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

 • Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
 • Tessa Sturkenboom, Student & Starter
 • Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen