Motie Geen officieel zwemwater in Amel­is­weerd


7 december 2023

Motie 462/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2023, ter bespreking van de tussentijdse besluitvorming Stadswater,

Constaterende dat:

  1. Er op dit moment, vooruitlopend op de besluitvorming over de Visie Stadswater, onderzoek loopt naar locaties voor mogelijk officieel zwemwater, zoals in Amelisweerd;
  2. Indien onderzoek uitwijst dat een locatie een officiële zwemwaterlocatie kan worden, de provincie hierover de beslissingsbevoegheid heeft, maar;
  3. De gemeente ook na het onderzoek naar het al dan niet geschikt zijn van een water als officieel zwemwater niet verplicht is aan de provincie te vragen dit dan ook als officieel zwemwater aan te wijzen;
  4. De Europese Zwemwaterrichtlijn bij het haalbaarheidsonderzoek voor officiële zwemwateren (de negatieve effecten op) flora en fauna niet als criteria meeneemt;

Overwegende dat:

  1. Het een vreemde gang van zaken is dat als een bepaald aantal mensen besluit te gaan zwemmen op een bepaalde locatie gedurende een bepaald aantal dagen per jaar, er een onderzoek móet komen naar het instellen van een officiële zwemwaterlocatie;
  2. De onderzoeken al gestart zijn voordat de raad kaders hiervoor heeft kunnen vaststellen, zoals (de negatieve effecten op) flora en fauna;
  3. De Kromme Rijn bij Amelisweerd een ecologisch waardevol gebied is, waar de natuur zo min mogelijk verstoord zou moeten worden door invasieve recreatie.

Draagt het college op:

  1. Geen aanvraag te doen tot het instellen van officieel zwemwater voor de Kromme Rijn bij Amelisweerd, mocht uit het onderzoek blijken dat deze locatie geschikt is als officieel zwemwater.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SBU, Utrecht Solidair, Volt

Tegen

CDA, D66, Denk, EenUtrecht, PvdA, S&S, UtrechtNu!, VVD