Motie Minimaal 30% van de bestaande kades vergroenen


7 december 2023

Motie 463/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2023, ter bespreking van de tussentijdse besluitvorming Stadswater,

Constaterende dat:

  1. De kades langs de Utrechtse wateren nog vaak van beton zijn, waar geen planten in of aan kunnen groeien;

Overwegende dat:

  1. Het vanwege de biodiversiteitscrisis, maar ook de waterkwaliteit en het aangezicht van de kades (hoge muren van steen/beton) belangrijk is dat deze veel meer vergroend worden;
  2. Dit zowel mogelijk is door de kades toegankelijker te maken voor muurplanten (denk aan openingen waar varens uit kunnen groeien) als door beplante oeverconstructies in het water aan te leggen, tegen de kades aan;
  3. Dit meteen – zoals bij een gedeelte van de Leidse Rijn al gebeurd is – gecombineerd kan worden met Fauna Uitrust Plaatsen voor watervogels, amfibieën en zoogdieren die in het water gevallen zijn;

Draagt het college op:

  1. In overleg met bewonersorganisaties zoals Vergroening Singel 030 een concreet voorstel tot stand te brengen om minimaal 30% van de huidige bestaande kades in Utrecht om te vormen naar natuur-inclusieve kades, wat betekent dat er onderwaterstructuren voor (macro)fauna gecombineerd met water- en moerasplanten en Fauna Uitrust Plaatsen worden aangelegd.
  2. De raad hierover nader te informeren voorafgaande aan de bespreking van de stukken over de Utrechtse stadswateren (naar verwachting in Q2 2024).

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Denk, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, SBU, Utrecht Solidair, Volt, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, S&S, UtrechtNu!