Motie Geen plek voor kwetsbare jongeren


5 juli 2018

Motie 139/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 5 juli 2018, ter behandeling van de Voorjaarsnota 2018 en Jaarstukken 2017,

Constaterende dat:

• Er prestatieafspraken zijn gemaakt met de Utrechtse woningcorporaties om 75 woningen beschikbaar te maken voor kwetsbare jongeren in 2018;
• Er in het Rapport Voortgangsrapportage en uitvoeringsagenda Jeugd april 2018 - april 2019 is geconstateerd dat er slechts 5 woningen zijn gerealiseerd in 2018;
• Binnen de huidige uitwerking van de prestatieafspraken de SSH verantwoordelijk is voor het leveren van de woningen voor bovengenoemde doelgroep;
• De SSH aangeeft geen verzoeken binnen te hebben gekregen om aan deze doelstelling te voldoen;
• De reden waarom deze woningen er niet zijn niet ligt in de beschikbaarheid, maar de gebrekkige communicatie tussen de verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeente (Wonen & Maatschappelijke Opvang) en de woningcorporaties;

Overwegende dat:

• Kwetsbare jongeren binnen de gemeente Utrecht te lang in ongeschikte instellingen verblijven; • Hierdoor meer kans is op terugval en de bijbehorende zorgkosten;
• De achterliggende problematiek van deze jongeren vraagt om geschikte woonruimte en begeleiding op maat;

Draagt het college op:

• Toe te zien op een betere communicatie tussen begeleiding en huisvesting van kwetsbare jongeren;
• Toe te zien dat er in de huisvesting van kwetsbare jongeren rekening wordt gehouden met hun behoeften en zo een succesvolle rehabilitatie te garanderen in een zelfstandige of onzelfstandige woning;
• De opdracht voor huisvesting van deze groep door de STUW niet alleen bij SSH neer te laten leggen maar de opdracht op te splitsen tussen alle Utrechtse woningcorporaties om zo een meer diverse woningmix te kunnen faciliteren;
• Voor de programmabegroting 2019 terug te komen met gezamenlijke aanpak voor het alsnog realiseren van 70 woningen zoals benoemd in de prestatieafspraak;
• Deze prestatieafspraak ook te borgen in het te realiseren plan van aanpak n.a.v. het initatiefvoorstel 'Jongeren onder dak' van 21 september 2017;

En gaat over tot de orde van de dag.

Homan, Student&Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Podt, D66
Van Deún, PVV
Streefland, CU
Van der Zweth, PvdA
Van Corler, GroenLinks
Gillisen, VVD


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen