Motie Geen verbreding van de A27, maar wat dan


9 juli 2020

Motie 170/2020

De Gemeenteraad van Utrecht bijeen in de vergadering van 9 juli 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd,

Constaterende dat:

● Zowel het college als een meerderheid van de raad tegen verbreding van de A27 is en dit ook kenbaar heeft gemaakt richting het Rijk;
● Utrecht ter compensatie van de verbreding van de A27 steun ontvangt bij de ontwikkeling van verschillende initiatieven in en rondom de Maarschalkerweerd, zoals ‘het dak op de bak’ en de ‘Mytylbrug’ en deze ontwikkelingen een belangrijke rol spelen binnen het Ontwikkelperspectief;
● Het Tracébesluit voor verbreding van de Ring Utrecht op 17 juli 2019 is vernietigd door de Raad van State;
● De in de Bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht gemaakte afspraken alleen gelden als het Tracébesluit voor de Ring Utrecht onherroepelijk is geworden, wat op dit moment niet het geval is;

Overwegende dat:

● Het opmerkelijk is dat de plannen en ambities uit Ontwikkelperspectief zo zwaar leunen op een ontwikkeling waar de gemeente tegen is;
● Het nog niet duidelijk is hoe er vorm wordt gegeven aan de verschillende ambities uit het Ontwikkelperspectief wanneer de financiering vanuit het Rijk wegvalt indien de verbreding van de A27 niet doorgaat;

Draagt het college op om:

● Een alternatief scenario te ontwikkelen voor het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt aan welke plannen en ambities vorm wordt gegeven indien de verbreding van de A27 geen doorgang vindt en daarmee de extra financiële middelen van het Rijk wegvallen;
● Deze in het tweede kwartaal van 2021 voor te leggen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GL, SBU

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk, CU, D66, PvdA, VVD