Motie Geen vuiltje aan de lucht begint met WHO-advies­waarde


30 juni 2015

Motie 78/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota en bijbehorende stukken,

Constaterende dat:

 • - De gemeente Utrecht op verzoek van de raad, een eigen meetnet heeft ingesteld - naast andere bestaande meetpunten - om de luchtkwaliteit op diverse plekken in onze stad nog beter te kunnen monitoren en via modellen te berekenen;
 • Met de gegevens inzicht verkregen wordt in de luchtkwaliteit waardoor gerichte maatregelen genomen kunnen worden tegen luchtvervuiling.

Overwegende dat:

 • De Gemeente Utrecht hierbij de (verhoogde) Europese grenswaarden aanhoudt voor luchtkwaliteit en daar maar nauwelijks onder zit;
 • De Europese grenswaarden voor fijnstof (PMic, en PM2.5) hoger liggen dan wenselijk zou zijn vanuit gezondheidsoogpunt;
 • De luchtkwaliteit op het niveau van de Europese grenswaarden nadelige effecten heeft op onze gezondheid en op de gemiddelde levensverwachting (dertien maanden korter);
 • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) advieswaarden voor fijnstof adviseert die (meer dan) de helft lager liggen (20 pg/m3 i.p.v. 40 pg/m3 voor PMio en 10 pg/m3 i.p.v. 25 pg/m3 voor PM2.5);
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert dat met lokale maatregelen - in combinatie met (inter)nationaal beleid - de WHO advieswaarden voor fijnstof in onze gemeente gehaald moeten kunnen worden in 2030.

Draagt het college op:

 • In haar beleid te streven naar verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit (voor PMioen PM2.5) en lokale maatregelen te treffen die leiden tot gezondere lucht voor onze inwoners;
 • In haar beleid te streven om ieder jaar lagere waarden te realiseren voor fijnstof waarbij gekeken wordt naar de WHO-norm als richtsnoer;
 • Verantwoording - zoals in de jaarstukken - óók te koppelen aan de WHO-advieswaarden in plaats van enkel aan de Europese norm;
 • In Den Haag en Europa actief te lobbyen voor (inter)nationale aanpassing van de EU-normen naar normen die werkelijk gezonde lucht geven, en te lobbyen voor nationale en internationale maatregelen die het bereiken van deze normen ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bram Fokke, D66
Monique Bollen, GroenLinks
Steven Menke, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, D66, GL, S&S, PvdA, SBU

Tegen

CDA, VVD, SP