Motie Over normen gesproken: de WNT


9 juli 2015

Motie 114/2015

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 9 juli 2015 ter behandeling van Inkoopstrategie Aanvullende Zorg 2016 Meedoen naar Vermogen en inkoopstrategie 2016 Jeugdhulp,

Overwegende dat:

  • de bezoldiging van leden van Raden van Bestuur van zorg- en welzijnsinstellingen niet hoger mag zijn dan de Wet Normering Topinkomens (WNT)-norm die per wet gesteld is, en sinds 1 januari 2015 verlaagd is naar C 178.000 (WNT-2-norm).
  • bestuurders die voor 1 januari 2013 een arbeidscontract hebben afgesloten een beroep kunnen doen op een overgangsrecht.
  • de beloning binnen veel instellingen in de afgelopen jaren in aanloop naar een wettelijke regeling al proactief - ook lopende arbeidscontractperiodes - is teruggebracht en een groot aantal bestuurders van instellingen waarmee Utrecht contracten sluit een beloning ontvangt die binnen de WNT-2-norm past.
  • een aantal bestuurders van instellingen waarmee Utrecht contracten sluit in het kader van Aanvullende Zorg en Jeugdhulp, zoals blijkt uit jaarverslagen en recente publicaties, gebruik maakt van het overgangsrecht;
  • minister Ronald Plasterk werkt aan een modelaanpak waarmee gemeenten een subsidiekorting mogen opleggen aan zorginstellingen waar bestuurders boven de Wet Normering Topinkomens verdienen, en een decentrale inkomensnorm zullen mogen hanteren die geen rekening houdt met het overgangsrecht van de WNT;
  • beschikbare middelen voor de Wmo en jeugdhulp taken maximaal ten gunste moeten komen voor het primaire proces en dus voor zorg en ondersteuning van de inwoners van Utrecht;
  • het onwenselijk en ongepast is - gezien de bezuinigingen en daarmee gepaard gaande uitdagingen in de zorg - dat de salarissen van bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen waar de gemeente Utrecht contracten mee sluit, boven het maximum van € 178.000 euro per jaar uitkomen.

Verzoekt het college:

  • in onderhandelingen met zorg- en welzijnsinstellingen over Inkoop Aanvullende zorg 2016 Meedoen naar Vermogen en Inkoop 2016 Jeugdhulp de WNT te bespreken en een moreel appèl te doen op bestuurders en instellingen het inkomen al in 2016 in alle gevallen te maximeren op de WNT-2-norm van € 178.000,
  • bij het uitkomen van de modelaanpak waar minister Plasterk aan werkt de mogelijkheden te onderzoeken die de modelaanpak geeft om decentrale normen te stellen, en daar de raad over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Marlene de Regt, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marleen Haage, PvdA
Hilde Koelmans, SP
Selma Bas, D66
Steven Menke, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, PvdA, SP, D66, S&S, SBU

Tegen

VVD, CU, CDA