Motie Gemeen­telijk geheugen toegan­ke­lijkheid openbare ruimte


10 november 2016

Motie 196/2016, Programmabegroting 2017

Constaterende dat:

 • Ondanks de beschikbare kennis bij belangenorganisaties en de gemeente, bij herinrichting van straten niet wordt voldaan aan de afspraken over toegankelijkheid;
 • Veel Utrechtse straten niet geschikt zijn voor mensen met een beperking (fysiek dan wel visueel);
 • Veel op- en afritten niet geschikt zijn voor mensen met een beperking, rolstoel, rollator of kinderwagen;
 • Niet-synchroon lopende op- en afritten gevaarlijk zijn;
 • Inwoners van Utrecht meldingen kunnen maken over problemen met de openbare ruimte;
 • Meldingen m.b.t. de toegankelijkheid van de openbare ruimte momenteel niet op één plek verzameld of bewaard worden.

Overwegende dat:

 • Het college heeft toegezegd in samenwerking met Solgu de functie van het meldingsysteem m.b.t. toegankelijkheid onder de aandacht te brengen onder de doelgroep;
 • Door groeiende bekendheid van het meldpunt, meldingen over toegankelijkheid zullen toenemen, zoals: niet synchroon lopende op- en afritten, te smalle of steil afritten, ontbreken van blindengeleide tegels bij oversteekplekken;
 • Een gemeentelijk geheugen van problemen in de openbare ruimte van pas kan komen tijdens (periodieke) renovaties.

Draagt het college op om:

 • Meldingen over de toegankelijkheid van de openbare ruimte te administreren;
 • De bewaarde meldingen over de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen inzichtelijk te maken;
 • Deze meldingen te gebruiken om een beeld te krijgen van de benodigde verbeteringen in de toegankelijkheid van de openbare ruimte;
 • Gebruik te maken van de meldingen bij herinrichting van een gebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tara Scally, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA
Anne-Marijke Podt, D66
Michel Eggermont, SP
Bouchra Dibi, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen