Motie Gemeen­teraad in positie


1 oktober 2020

Motie 292/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van corona maatregelen

Constaterende dat:

1. De coronacrisis waarschijnlijk nog lang zal duren;
2. Het voornemen van het kabinet is, na de landelijk maatregelen vanaf 29 september voor voorlopig drie weken, te werken met regionale en lokale maatregelen;
3. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar alle waarschijnlijkheid bevoegdheden zal toekennen aan de burgemeesters om lokale maatregelen te treffen;
4. Deze maatregelen naast Utrecht ook andere regio’s uit de VRU zal raken;

Overwegende dat:
1. Het wenselijk is om tot de eventuele inwerkingtreding van de Tijdelijke wet covid-19 lokaal afspraken te maken over de informatie aan de gemeenteraad en de wijze waarop de gemeenteraad betrokken wordt bij de maatregelen;
2. De gemeenteraad van Utrecht na een persconferentie steeds geïnformeerd wordt maar dat dit vrij beknopt is en de gemeenteraad niet de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen;
3. De gemeenteraden van alle regio’s uit de VRU goed betrokken moeten worden;

Draagt het college op:
1. De gemeenteraad vooraf of in ieder geval zo snel mogelijk te informeren over voorgestelde lokale maatregelen;
2. Waar mogelijk de raad actief te betrekken bij de uitwerking van lokale maatregelen;
3. Om in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) afspraken te maken hoe de verschillende gemeenteraden uit de VRU beter betrokken kunnen worden om hun democratische rol kunnen spelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jony Ferket, D66
Dimitri Gilissen, VVD
Mahmut Sungur, DENK
Henk van Déun, PVV
Jeffrey Koppelaar, S&S


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen