Motie Groene en blauwe verbin­dingen van en naar het Beurs­kwartier


28 maart 2019

Motie 35/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 maart 2019, ter bespreking van het raadsvoorstel "Voorstel Uitvoering Amendement Creatieve inpassing panden Croeselaan en voorbereidingskrediet Beurskwartier"

Constaterende dat:

• Het aanleggen van ecologische verbindingen een doel is in het gemeentelijke groenstructuurplan;

• De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad en dieren steeds meer in de verdrukking komen;

• De naar aanleiding van het amendement door externe deskundigen aangedragen ontwerpen opnieuw het belang van groen en ook verbindingen met groen buiten het Beurskwartier benadrukken;

• In de stedelijke groenstructuurkaart verschillende verbindingen met het Beurskwartier als 'wenselijk' staan ingetekend, nnaar deze verbindingen niet zijn overgenomen op de kaarten in de omgevingsvisie Beurskwartier en het voorliggende voorstel, en hier nog geen plannen voor liggen;

• Los van de toekomst van de woningen aan de Croeselaan, het voor zowel mens als dier van groot belang is het te ontwikkelen groen in het gebied op zoveel mogelijk verschillende -manieren te verbinden met andere groene (en blauwe) gebieden in de stad.

• De gemeentelijke groenstructuurkaart meer (wenselijke) groene gebieden en groene verbindingen kent dan dat zijn ingetekend in de omgevingsvisie;

Overwegende dat:

• Naast verbindingen om groen bereikbaar te maken voor mensen, een robuuste hoofdgroenstructuur ook van groot belang is voor dieren en planten;

• Het realiseren van ecologische verbindingen in lijn is met de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke groenstructuurkaart;

• Door de schaarse groene delen van de stad op een ecologische zinvolle manier met elkaar te verbinden, het leefgebied voor flora en fauna vergroot kan worden;

• Er in elk geval kansen liggen voor verbindingen tussen Beurskwartier en Veilinghaven, Beurskwartier en de Leidse Rijn, en Beurskwartier en Ringpark Dichterswijk (Kruisvaartkwartier);

• Ecologische verbindingen ook verrekend kunnen worden in plankosten, en dat ook het coalitieakkoord budget vrijmaakt voor groene en blauwe verbindingen;

• Het wenselijk is de opdracht om groene verbindingen te realiseren mee te geven aan de projectgroep die deze omgevingsvisie uitwerkt, en hen daarbij de ruimte te geven de exacte invullingen van deze verbindingen te bepalen op basis van de fysieke mogelijkheden en op dat moment aanwezige natuurwaarden.

Spreekt als haar mening uit dat:

• Bij de uitwerking van de omgevingsvisie ook ecologisch sterke verbindingen met de gebieden buiten het Beurskwartier ingevoegd moeten worden, waaronder in elk geval een verbinding met Ringpark Dichterswijk in het Kruisvaartkwartier, een verbinding tussen het Beurskwartier en de Veilinghaven, en tussen het Beurskwartier en de Leidsche Rijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Actuele motie Posters plakken? Dat kan anders en beter!

Lees verder

Amendement Verbind de groenstructuren!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer