Motie Groene heffings­korting en OZB


8 juli 2021

Motie 178/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • Bij het heffen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) het gelijkheidsbeginsel bestaat en dat het daarom niet mogelijk is gedifferentieerde OZB-tarieven te hanteren;
  • Het Rijk inmiddels met de mogelijkheid van de groene heffingskorting is gekomen, en dat deze door gemeenten naar eigen keuze in te zetten is en dat Utrecht dit nu nog niet doet.

Overwegende dat:

  • Verduurzaming van woningen een heel stuk sneller gaat als hier een financiële prikkel aan verbonden wordt en dat de groene heffingskorting hier een belangrijke rol kan spelen;
  • Het invoeren van de groene heffingskorting minder inkomsten zou kunnen opleveren, maar dat het uiteindelijk veel meer geld gaat kosten als we de klimaatcrisis volledig uit te hand laten lopen;
  • Het college aan het studeren is op het werken met groene leges en dat hierover in het derde kwartaal met informatie komt, maar dat de wethouder financien aangaf dat de groene heffingskorting hier hoogstwaarschijnlijk geen plek krijgt;
  • Het jammer zou zijn als instrumenten die leiden tot een duurzaam en klimaatneutraal Utrecht te lang onbenut op de plank blijven;
  • Dit instrument ook toegankelijk moet zijn voor huiseigenaren met een krapper inkomen, door bijvoorbeeld samenhang te zoeken met Duurzaamheidslening of andere financiële regelingen die verduurzaming van huizen stimuleren.

Draagt het college op:

  • Onderzoek te doen naar een mogelijke en eerlijke invoering van de groene heffingskorting gerelateerd aan de OZB in Utrecht;
  • Bij de Voorjaarsnota 2022 de uitkomsten van het onderzoek te presenteren, op basis waarvan de raad een verdere uitwerking en het vervolg tot invoering kan bepalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Burgerberaad klimaatcrisis en energietransitie

Lees verder

Motie Extra bijdrage Dierenambulance en Vogelopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer