Motie Burger­beraad klimaat­crisis en ener­gie­tran­sitie


8 juli 2021

Motie 177/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021 ter bespreking van Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

 • Op 12 juli 2019 de gemeente Utrecht de klimaatcrisis heeft uitgeroepen;
 • Het college heeft aangegeven dat het speelveld met betrekking tot de energietransitie verbeterd moet worden;
 • Het college heeft aangegeven dat het voor inwoners aantrekkelijker moet worden om de energietransitie te versnellen;
 • Het draagvlak voor maatregelen ter versnelling van de energietransitie niet toeneemt;
 • De bezwaren van de energietransitie momenteel meer aandacht krijgen dan de oorzaken en de noodzaak;
 • Inwoners beter betrokken moeten worden bij de energietransitie en plannen om de klimaatcrisis tegen te gaan;
 • Een burgerberaad kan helpen het draagvlak voor de energietransitie te vergroten, de energietransitie te versnellen en de klimaatcrisis te beteugelen.

Overwegende dat:

 • Een burgerberaad participatie met de buurt versterkt;
 • Participatie het draagvlak voor maatregelen ten behoeve van het versterken van mitigerende maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan kan versterken;
 • Bij een burgerberaad inwoners door loting bijeenkomen en zij heldere kaders en verwachtingsmanagement meekrijgen;
 • Inwoners door middel van een burgerberaad aangespoord kunnen worden om tot oplossingen te komen die helpen de klimaatcrisis te beteugelen;
 • Een burgerberaad niet hetzelfde is als een stadsgesprek;
 • Het onduidelijk is wat de gevoerde stadsgesprekken hebben opgeleverd;
 • Een burgerberaad nog niet eerder is ingezet als strategie en middel om inwonerparticipatie te bevorderen.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken hoe een burgerberaad klimaatcrisis en energietransitie opgezet kan worden;
 • De raad in zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek;
 • Een burgerberaad klimaatcrisis en energietransitie op te zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen