Motie Extra bijdrage Dieren­am­bu­lance en Vogel­opvang


8 juli 2021

Motie 179/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

 • Er op dit moment geen nachtbezetting bij de Dierenambulance is, omdat de gemeente hiervoor onvoldoende budget aan de Dierenbescherming beschikbaar stelt;
 • De groei van de stad ertoe leidt dat steeds meer dieren hulp nodig hebben omdat het leefgebied van in het wild levende dieren ingeperkt wordt en de overlast door mensen toeneemt, en er ook steeds meer huisdieren in Utrecht bij komen;
 • Stichting Dierenambulance Utrecht onvoldoende financiën heeft om 24/7 hulp te bieden aan dieren in nood in de gemeente Utrecht en dat de Dierenambulance 30.000 euro per jaar extra nodig heeft om die noodzakelijke permanente hulp te verlenen;
 • De Vogelopvang in 2020 eenmalig een extra bedrag van 28.000 euro kreeg van de gemeente, waardoor ze een tweede parttime kracht kon inhuren, wat zorgde voor aansturing in de continuïteit, en dat extra geld (nog) niet structureel is;
 • Groei van de stad zorgt voor extra inkomsten, via bijvoorbeeld OZB en gemeentefonds, en dat deze middelen kunnen bijdragen om de impact van groei op dierenwelzijn op te vangen;
 • Diverse organisaties een subsidierelatie hebben met de gemeente en dat elk jaar geld terugvloeit naar de gemeente omdat subsidies niet (juist) besteed worden of dat het met subsidiegeld opgebouwde vermogen teruggevorderd wordt bij einde van subsidierelatie.

Overwegende dat:

 • We in een stad als Utrecht de verantwoordelijkheid moeten nemen om 24/7 hulp aan dieren in nood te kunnen leveren, dit daarom in het vervolg opgenomen moet worden in de afspraken met de Dierenbescherming, en dit ook betekent dat de gemeente hier voldoende middelen tegenover moet stellen;
 • Zowel de Dierenambulance als de Vogelopvang veel aan fondsenwerving doen en dat dit niet makkelijk is, omdat fondsen overvraagd worden en fondsenwerving tijd en geld kost;
 • Zowel de Dierenambulance als de Vogelopvang een aanvullend bedrag vragen dat voor de hele gemeentelijke begroting een peulenschil, maar voor hen en voor de dieren in de stad van levensbelang is;
 • Meer menskracht bij de organisaties bijdraagt aan de ambitie tot meer werk voor iedereen;

Draagt het college op:

 • Structureel een extra bijdrage van 30.000 euro voor de Dierenambulance en 28.000 euro voor de Vogelopvang bovenop hun bestaande financieringen vrij te maken;
 • Dit via het contract met partner van de gemeente de Dierenbescherming te laten lopen;
 • Hierbij voor het eerstvolgende jaar dekking te zoeken in middelen die verkregen zijn via teruggevorderde subsidies;
 • Hierna eveneens gebruik te maken van deze post of een beroep te doen op middelen die beschikbaar komen door groei van de stad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD