Motie Halveer aantal groot­schalige evene­menten tijdens broed­seizoen in groen en bij plassen


6 juli 2023

Motie 236/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, gezien het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

 1. Veel evenementen plaatsvinden in natuurgebieden en parken en bij plassen en dat zij aantoonbaar nadelige en levensbedreigende gevolgen kunnen hebben voor dier en natuur;
 2. De overlast van evenementen in parken en groengebieden tijdens het broedseizoen extra nadelig kunnen uitpakken voor vogels, omdat zij bijvoorbeeld uit stress minder tot geen eieren leggen, niet bij hun nest durven te komen, vergeten op hun eieren te broeden of hun jongen niet meer durven te voeren (zie RTL Nieuws);
 3. Ook andere dieren tijdens het broedseizoen hun jongen krijgen en verzorgen, en dus ook extra kwetsbaar zijn voor overlast van evenementen;
 4. Het broedseizoen juridisch gezien de periode van 15 maart tot 15 juli bestrijkt;
 5. De Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 gemeente Utrecht in 8 artikel 8 ‘Buitenevenementen’ vier groottes van evenementen benoemt, waaronder d. zeer grootschalig;
 6. Het college aan locatieprofielen werkt, en dat er daarnaast altijd regels op alle festivals en evenementen van toepassing kunnen zijn.

Overwegende dat:

 1. Verstoring van broedende vogels en zoogdieren dierenleed veroorzaakt en Utrecht graag dierenleed wil voorkomen;
 2. Het plezier van de mens niet op zou moeten wegen tegen het levensbelang van het dier;
 3. Evenementen ook kunnen plaatsvinden op stenige locaties zoals pleinen en grote parkeerplaatsen en deze locaties niet afdoen aan de beleving van een evenement, maar wel dierenlevens sparen;
 4. Voor het zo geplaagde en sympathieke Bevrijdingsfestival wellicht een uitzondering zou moeten gemaakt.

Draagt het college op:

 1. In te zetten op minder evenementen van de categorie ‘zeer grootschalig’ in natuurgebieden, in parken en bij plassen tijdens het broedseizoen door het aantal te halveren ten opzichte van het jaar 2023;
 2. Hier een beleidsregel voor te maken dat in werking treedt voorafgaand aan het broedseizoen 2024 en de raad hierover uiterlijk Q4 2023 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, SBU

  Tegen

  Bij1, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)