Amen­dement 100.000 euro struc­tureel voor dieren­hulp­or­ga­ni­saties


6 juli 2023

Amendement 59/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, gezien het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

  1. Het coalitieakkoord de ambitie verwoordt 24/7 hulp aan dieren in nood te willen leveren en dat daarom 100.000 euro structureel vrijgemaakt wordt;
  2. Dit bedrag zeker welkom is voor de toegenomen hulpvraag voor dieren in nood maar dat het college zelf constateert dat dit bedrag niet afdoende is om de ambitie waar te maken;
  3. Dat nóg een bedrag van 100.000 structureel hiervoor nodig is en dat het college dit bedrag niet vrijmaakt in de Voorjaarsnota;
  4. Gemeente Utrecht over het 2022 een dividend van 1,9 miljoen gaat ontvangen van de BNG Bank, dat dit bedrag 650.000 euro hoger is dan verwacht en dat deze 650.000 euro nog niet bestemd is in de Voorjaarsnota.

Overwegende dat:

  1. Deze 650.000 euro een neutrale bron is voor de dekking van een ambitie van het coalitieakkoord.

Besluit:

  1. Aan beslispunt 8 van het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 en Eerste Bestuursrapportage 2022 een nieuw sub h. toe te voegen dat luidt:

Van de hogere dividendinkomsten over het jaar 2022 van 650.000 euro van de BNG Bank bestemmen wij in 2023, 2024 en 2025 100.000 euro per jaar voor de dierenhulporganisaties in onze stad.

  1. Begin 2025 te evalueren of deze extra middelen nog langer noodzakelijk zijn en als dat zo is het nodige budget daarvoor te vinden in de Voorjaarsnota 2025;
  2. Relevante passages in de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage hierop aan te passen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Dit amendement is ingetrokken, omdat het college zei dat de dekking niet kon. We hebben later een nieuw amendement ingediend. Deze vind je hier.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen achterloper maar voortrekker: Klimaatneutraal in 2040

Lees verder

Motie Halveer aantal grootschalige evenementen tijdens broedseizoen in groen en bij plassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer