Motie Inven­ta­ri­satie budget dieren­welzijn


3 juli 2014

Motie 76/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

  • Er op dit moment alleen duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is voor de opvang van huisdieren, het vervoer van huisdieren, dierenweides en de Vogelopvang;
  • Er geen duidelijkheid bestaat over de overige budgetten voor dierenwelzijn in Utrecht waaronder budget voor fauna-uittreedplaatsen (FUP’s), veilige oversteekplaatsen voor padden en kikkers en investeringen in nestkasten;
  • Er daardoor geen mogelijkheid bestaat voor het maken van een goede analyse van de huidige stand van zaken wat betreft dierenwelzijn in de gemeente Utrecht;

Overwegende dat

  • Het kunnen maken van een goede analyse zal bijdragen aan duidelijkheid over het gevoerde dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Utrecht;
  • Het kunnen maken van een goede analyse zal bijdragen aan het inventariseren van welke dierenwelzijnsissues meer aandacht behoeven in de gemeente Utrecht.

Verzoekt het college

  • Tot het maken van een inventarisatie van de bestaande budgetten voor dierenwelzijn;
  • In deze inventarisatie het budget voor het welzijn van huisdieren en voor wilde dieren apart mee te nemen.
  • Jaarlijks – bij de verantwoording - de besteding van deze budgetten expliciet te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, D66, S&S, PvdA, CU, GL

Tegen

CDA, VVD