Motie Invoering festi­val­heffing ten bate van groen en duur­zaamheid


14 november 2019

Motie 370/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• In Utrecht veel leuke en gezellige festivals plaatsvinden;
• Het college een intensief (participatie)traject heeft opgezet rondom het opstellen van locatieprofielen;
• Duurzaamheid een vast terugkerend aspect binnen die locatieprofielen zou zijn;
• Het college openlijk aangeeft dat er weinig geld is om ambitieus met verduurzaming aan de slag te gaan,

Overwegende dat:

• Festivals een grote impact hebben op directe omgeving en op het klimaat door o.a. intensief gebruik van een locatie, door CO2-uitstoot, door het veroorzaken van afval, en door het produceren van geluid;
• Met name (grote) commerciële festivals die gebruik maken van de openbare ruimte hun impact kunnen verminderen, en dat zij dat zelf ook graag willen;
• Het uiteindelijk de bezoekers zijn die de vervuiling veroorzaken en zij dus ook een verantwoordelijkheid hebben;
• Amsterdam van plan is in 2020 een heffing in te voeren op tickets voor commerciële festivals in de openbare ruimte die bestaat uit een extra bedrag van € 0,66 op elk kaartje;
• Een heffing van €0,66 op elk verkocht ticket voor een festival in de Utrechtse openbare ruimte in een groot bedrag resulteert dat ingezet kan worden voor vergroening en verduurzaming,

Draagt het college op:

• Planvorming in werking te gaan zetten voor het invoeren van een heffing op tickets voor (grote) commerciële festivals in de openbare ruimte per uiterlijk 1 januari 2021, waarbij gratis en ideële festivals uitgezonderd worden, waarbij de opbrengsten van die heffing ingezet worden voor het vergroenen en verduurzamen van diezelfde festivals;
• Uiterlijk bij de Programmabegroting 2021 een voorstel voor te leggen aan de raad,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD