Motie Neem urgenda-maat­re­gelen serieus


14 november 2019

Motie 367/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 november 2019, ter bespreking van de Programmabegroting 2020,

Constaterende dat:

• Urgenda samen met 700 organisaties een pakket van 40 concrete maatregelen heeft opgesteld waarmee de reductieverplichting van broeikasemissies voor 2020 kan worden behaald,

Overwegende dat:

• Veel van de voorgestelde maatregelen ook lokale uitvoering hebben;
• Een motie als deze ook in de Tweede Kamer is aangenomen;
• Utrecht op 11 juli 2019 de klimaatcrisis heeft uitgeroepen en dat dit een goede reden is om ook de Urgenda-maatregelen onder de loep te nemen,

Draagt het college op:

• De door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en per maatregel te bekijken waar de gemeente Utrecht actief mee aan de slag kan;
• De raad zo snel mogelijk hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, SBU, Denk

Tegen

PVV, GL, CU, D66, PvdA, VVD