Motie Kappen met kappen tot bestem­mingsplan is vast­ge­steld


25 november 2021

Motie 413/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van Ivoordreef,

Constaterende dat:

 1. Het college in voorjaar 2022 het bestemmingsplan voor de bouwplannen Ivoordreef aan de raad wil voorleggen;
 2. Vooruitlopend daarop door de ontwikkelaar al velvergunningen zijn aangevraagd om bomen te kappen voor het slopen van het gebouw en het bouwrijp maken van grond;
 3. Een ruime meerderheid van de raad eerder dit jaar Motie 22 'Geen groen voor poen' aannam, waarin gesteld werd dat het onwenselijk is dat het bestaande waardevolle groen in Overvecht wordt aangetast door nieuwbouw en verdichting;
 4. In de bouwenvelop wordt verwezen naar het door de raad vastgestelde groenstructuurplan en de voorwaarde bestaand groen en ecologie te behouden met aansluiting op het groen in de omgeving;

Overwegende dat:

 1. Door nu een velvergunning te verlenen en tot kap over te gaan, de raad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het voldongen feit staat dat de bomen al gekapt zouden zijn waardoor amendementen over aanpassingen of alternatieven en het beperken van bomenkap zin meer zouden hebben;
 2. Dit geldt voor zowel het kappen van bomen voor slopen als het bouwrijp maken;
 3. Uitstel van het kappen weliswaar mogelijk tot vertraging van de bouwplannen kan leiden, maar een afgewogen oordeel over het bestemmingsplan zwaarder weegt;
Draagt het college op:
 1. Aan alle velvergunningen die te maken hebben met het project Ivoordreef, de voorwaarde te verbinden dat deze pas gebruikt kunnen worden (en er dus pas tot kappen overgegaan kan worden), nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en alle andere benodigde vergunningen en ontheffingen om het plan te kunnen realiseren verleend zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, S&S

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie Bomen sparen door andere bouwblokken

  Lees verder

  Motie Gelijke huurontwikkeling bewoners Croeselaan

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer