Motie Klimaat­neu­traal – Utrecht gaat ervoor!


10 november 2022

Motie 322/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022 ter bespreking van de Programmabegroting 2023.

Constaterende dat:

 • Utrecht een van de 100 EU steden is die deelneemt aan de EU-missie voor 100 klimaatneutrale en smart cities in 2030, met als doel klimaatneutraal in 2030 te zijn;
 • De Rekenkamer in diverse rapporten, onder meer in haar beoordeling van het coalitieakkoord (Rekenkamerbrief Verantwoording Uitvoering Coalitieakkoord (19-10-2022)) constateert dat de Gemeente Utrecht geen heldere, meetbare doelstellingen heeft, op basis waarvan het effect van beleid te duiden is;
 • In de programmabegroting 2023 wordt aangegeven dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal wil zijn.

Overwegende dat:

 • We ons in een klimaatcrisis bevinden die per direct krachtig handelen vereist om de onvermijdelijke gevolgen zo klein mogelijk te houden;
 • Het in de programmabegroting vooral over activiteiten gaat en niet over duidelijke doelstellingen en resultaten, terwijl deze essentieel zijn om te kunnen sturen op resultaat. Zo is er een doelstelling ‘Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen’. Deze is niet specifiek genoeg om te kunnen meten;
 • Global Goals veel raadsambassadeurs uit coalitie en oppositie heeft en voor de doelen meetbare KPI's gebruikt;
 • Je beter iets dat goed is bedacht kunt overnemen dan iets nieuws bedenken en toevoegen.

Draagt het college op om:

 • De volgende effectindicatoren van de Global Goals over te nemen in programmabegrotingen en andere, relevante rapportages:
  a. Totaal energiegebruik
  b. Aandeel hernieuwbare energie
  c. CO2-emissie per inwoner
 • Hier meetbare doelstellingen aan te koppelen per jaar, met een helder tijdspad naar een klimaatneutraal Utrecht, waarin:
  a. Het aandeel hernieuwbare energie op het totale energiegebruik 100% is
  b. De CO2-emissie per inwoner 0 kg is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Linda Bode, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1


  Status

  Verworpen

  Voor

  Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Denk, CDA

  Tegen

  Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, CU, SBU, GL, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)