Motie Laat ‘extra groen’ geen wassen neus zijn


7 juli 2022

Motie 172/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2022, de Eerste Bestuursrapportage en het coalitieakkoord 2022-2026,

Constaterende dat:

  • In het coalitieakkoord de ambitie wordt benoemd om het vergroeningstempo van Utrecht te verhogen en om in de komende vier jaar 45 hectare extra groen te ontwikkelen;
  • Het bij deze doelstelling voor een aanzienlijk deel gaat om het openbaar toegankelijker maken van reeds bestaande groengebieden en zelfs natuurgebieden, zoals Natuurgebied Oud Zuilen;

Overwegende dat:

  • Het openbaar toegankelijker maken van een bestaand groengebied (bv. een groene begraafplaats) of een natuurgebied als Oud Zuilen alleen het percentage aan openbaar toegankelijker groen in onze gemeente doet toenemen, maar het netto totaaloppervlakte aan groen niet doet toenemen;
  • Dit openbaar toegankelijker maken van bestaande groene gebieden en natuurgebieden bovendien nadelige gevolgen kan hebben voor de aanwezige flora en fauna in deze gebieden;
  • Het daarom des te belangrijker is dat om daadwerkelijk nieuw groen toe te voegen aan onze gemeente, waar ook mensluwe zones in worden aangebracht die cruciaal zijn voor de overleving van flora en fauna;
  • Het toevoegen van daadwerkelijk nieuw groen in vele vormen denkbaar is, bijvoorbeeld door daken te vergroenen, door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid tot het aanleggen van snippergroen, door parkeer- en speelplaatsen te vergroenen, et cetera.

Draagt het college op:

  • Bij de uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord om 45 hectare extra groen te ontwikkelen, de investering voor extra groen te besteden aan het toevoegen van daadwerkelijk nieuw groen aan onze gemeente, in plaats van aan het openbaar toegankelijker maken van reeds bestaande groengebieden en natuurgebieden;
  • Om circa 5% van dit daadwerkelijk nieuwe groen als mensluwe zone aan te wijzen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Collegeleden niet naar evenementen met levende dieren

Lees verder

Motie Ook inheems en lokaal, dan pas zijn we er helemaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer