Motie Ook inheems en lokaal, dan pas zijn we er helemaal


7 juli 2022

Motie 173/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de voorjaarsnota 2022 en het coalitieakkoord,

Constaterende dat:

  • De gemeente al zoveel mogelijk biologisch plantmateriaal inkoopt;
  • Zaden van buiten Nederland weliswaar dezelfde bloemen zouden kunnen laten bloeien, maar dat de bloeiperiode van deze bloemen vaak niet overeenkomen met de bloeiperiode van lokale zaden;
  • Zaden en planten die van buiten Nederland komen of buiten Nederland zijn gekweekt überhaupt niet altijd goed aansluiten bij de lokale biodiversiteit;

Overwegende dat:

  • Bijen er alleen iets hebben als de bloeiperiode van hun voorkeursbloemen ná de overwintering van deze bijen plaatsvindt, en niet tijdens de overwintering;
  • Het qua duurzaamheid pas een compleet plaatje zou zijn als deze inkoop van plantmateriaal ook zoveel mogelijk inheems en lokaal geteeld zou zijn;
  • Het lokaal inkopen ook aansluit bij duurzaamheidsdoelen van het college, helpt met het verminderen van uitstoot van broeikasgassen via transport, en het dus zowel gezien de klimaat- als de biodiversiteitscrisis een goede keuze is.

Draagt het college op:

  • Bij de inkoop van nieuw plantmateriaal, naast biologisch, zoveel mogelijk te kiezen voor inheemse soorten en lokaal geteelde planten;
  • Dit op te nemen in de Nota Groen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1


Status

Overgenomen

Voor

Tegen