Motie Verkwansel de herplant­plicht niet


7 juli 2022

Motie 174/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de voorjaarsnota 2022 en het coalitieakkoord 2022-2026,

Constaterende dat:

 • Binnen de herplantplicht een termijn van 3 jaar is vastgesteld waarbinnen herplanten van bomen na het verkrijgen van een velvergunning moet plaatsvinden;
 • In de voorjaarsnota 2022 geen budget is vrijgemaakt voor toezicht en handhaving ten behoeve van het controleren van de herplantplicht;
 • Vanuit de ambtelijke organisatie al vaker dringend om dit budget is gevraagd;
 • Er 100.000 euro nodig is om (steekproefsgewijs) te kunnen controleren op de naleving van de herplantplicht.

Overwegende dat:

 • Controle op de naleving van de herplantplicht momenteel niet toereikend is;
 • Dit het moment is om de eerste periode van de herplantplicht te evalueren rond hoe het ervoor staat met herplant en om te controleren of verkrijgers van velvergunningen daadwerkelijk hun herplantplicht zijn nagekomen;
 • Gebrek aan handhaving op de herplantplicht uitnodigt tot een gebrek aan naleving ervan;
 • Dit sterk negatieve gevolgen zal hebben voor de bomenstand van Utrecht en daarmee het tegengaan van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis;
 • Er onduidelijkheid bestaat over wanneer er een gereedmeldingsplicht na herplant komt;
 • Een gereedmeldingsplicht een goed overzicht van resultaten van de herplantplicht kan bieden en handhaving kan vergemakkelijken;
 • Het groenprogramma een onderbesteding had in 2021;
 • 100.000 euro een relatief klein budget is in verhouding tot de verwachte resultaten van het daadwerkelijk handhaven op de herplantplicht;

Draagt het college op:

 • Voor toezicht en handhaving ten behoeve van het controleren van de herplantplicht bij de Programmabegroting 2023 100.000 euro te reserveren en dit zo mogelijk te dekken binnen het Groenprogramma;
 • De raad op de hoogte te houden van de voortgang van de gereedmeldingsplicht;
 • Ervoor te zorgen dat verkrijgers van velvergunningen in de periode voordat de gereedmeldingsplicht er is via een bericht worden verzocht aan te geven of en wanneer zij hebben herplant, ook al is deze gereedmelding dan geen verplichting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk

Tegen

S&S, GL, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ook inheems en lokaal, dan pas zijn we er helemaal

Lees verder

Motie Verbied plastic en metalen serpentine

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer