Motie Verbied plastic en metalen serpentine


7 juli 2022

Motie 175/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2022, de Eerste Bestuursrapportage en het coalitieakkoord 2022,

Constaterende dat:

 • In de buitenlucht gebruikte en/of verspreide serpentine op de grond en in het water terechtkomt en daarmee uiteindelijk valt onder zwerfafval;
 • (Deels gemaakt van) plastic en metalen serpentine (denk aan bijvoorbeeld aluminium), net als ballonnen en plastic en metalen confetti, een groot gevaar vormt voor het welzijn en de gezondheid van dieren;
 • Soms weken, maanden of zelfs jaren na gebruik ervan, nog serpentine aangetroffen wordt op straat en in het water, omdat het onmogelijk is om alle stukjes op te ruimen, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en milieu;
 • De Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op het oplaten van ballonnen (n.a.v. aangenomen motie M2019/5) en het gebruik van plastic en metalen confetti in de open lucht (n.a.v. unaniem aangenomen amendement A2019/52) bevat, wat in feite dezelfde problematiek betreft.

Overwegende dat:

 • Duurzaamheid en circulariteit belangrijke speerpunten zijn van het college;
 • We streven naar een plasticvrije stad, zonder zwerfafval;
 • Onze stadsnatuur en in het wild levende dieren beschermd dienen te worden;
 • Het voor Stadsbedrijven tevens een hoop werk zou schelen als er naast het eerder verboden gebruik van (deels gemaakt van) plastic en metalen confetti ook geen (deels gemaakt van) plastic en metalen serpentine meer wordt verspreid;
 • De Partij voor de Dieren veronderstelde dat met het voornoemde unaniem aangenomen amendement tot het opnemen in de APV van het verbod op het gebruik van plastic en metalen confetti in de open lucht óók serpentine bedoeld werd, maar dit niet het geval blijkt te zijn en er dus opnieuw een wijziging van de APV benodigd is om dit expliciet te verbieden.

Draagt het college op:

 • Naast het bestaande verbod op het gebruik en/of verspreiden van confetti tevens een verbod in te stellen op het gebruik en/of verspreiden van serpentine. Het verbod op zowel confetti als serpentine dient toe te zien op confetti en serpentine van elk ander materiaal dan biologisch afbreekbaar papier.
 • Dit verbod op te nemen in de eerstvolgende herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1


Status

Aangenomen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD