Motie Lokaal media­beleid


7 juli 2022

Motie 176/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de voorjaarsnota 2022 en het coalitieakkoord, 

Constaterende dat: 

 • In de beantwoording van SV2019-75 vraag 2 het college al aangaf aan de slag te zijn met het vormen van een visie op te ontwikkelen mediabeleid;
 • Eerste bevindingen van dat onderzoek (Eindrapport Verkenning Mediabeleid Gemeente Utrecht 2019), onder meer waren dat het een politieke keuze is om naast de wettelijke taak een actief mediabeleid te willen voeren of niet;
 • Er n.a.v. motie 369-2021 een adviescommissie (Commissie Daalmeijer) heldere aanbevelingen heeft geschreven voor versterking van de Utrechtse lokale media (‘Pleidooi voor een bloeiend Utrechts medialandschap’, op 31 mei besproken in commissie ZWCS);
 • Dit advies inzet op een breder lokaal mediabeleid, gebaseerd op vier pijlers: wijkgerichte media, professionele controlerende onderzoeksjournalistiek, inrichting van een stedelijk mediaplatform, oprichting van een innovatiefonds;
 • Het Raadsvoorstel 'Subsidie licentie lokale omroep' dat 5-7-22 naar de raad werd gestuurd, de adviezen van de Commissie Daalmeijer wel benoemd, maar de uitvoering hiervan bij de aanvragende mediaorganisaties lijkt te leggen, in plaats van gemeentelijk verantwoordelijkheid voor mediabeleid te nemen;

Overwegende dat: 

 • Een sterk en florerend lokaal medialandschap essentieel is voor het informeren, verbinden en controleren in Utrecht en de gemeente daarbij steun kan zijn voor lokale mediaspelers, bijvoorbeeld in stimuleren, aanjagen, verbinden en mogelijk maken;
 • Het genoemde adviesrapport een kader biedt, maar de schrijvers ervan zelf ook aangeven dat het geen kant-en-klaar beleid is maar vooral een startpunt biedt, en dat Utrecht echt zelf nog aan de bak moet hiervoor;
 • De adviescommissie in de raadsinformatiebijeenkomst ook adviseerde om de tijd te nemen om lokaal beleid te ontwikkelen;
 • De Mediawet schrijft voor dat één licentiehouder moet worden aangewezen die recht heeft op financiering gebaseerd op minimaal een vast bedrag per inwoner;
 • De voorziene landelijke wetswijziging met mogelijk andere opties voor licentieverlening en financiering pas op zijn vroegst in 2025 in werking treedt;
 • Het Utrecht echter vrij staat om naast de aangewezen licentiehouder ook andere initiatieven voor lokale media uit te nodigen, te faciliteren en te ondersteunen;
 • Dit alles de ruimte biedt om juist ná en náást de concessieverlening de mogelijkheden te verkennen Utrechts mediabeleid te ontwikkelen.

Draagt het college op: 

 • Het adviesrapport als kader te nemen en in overleg met adviescommissie, lokale mediaorganisaties en eventueel de Mediaraad een beleidsnota met als werktitel ‘Lokaal Mediabeleid Utrecht’ uit te werken;
 • Dit proces los te zien van het licentieproces;
 • Deze nota in Q1 2023 voor te leggen aan de raad, zodat deze eventueel bij de bespreking van de volgende voorjaarsnota betrokken kan worden;
 • Hierbij niet vooruit te lopen op de financiering van dergelijk beleid, maar wel te schetsen welke investeringen verschillende keuzes zouden kunnen vragen, zowel binnen het programma cultuur als ook andere programma’s zoals bewoners & bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag .

Lisanne Snippe , Partij voor de Dieren 
Bert van Steeg, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Verbied plastic en metalen serpentine

Lees verder

Motie Overgaan naar plantaardig is wethouderwaardig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer