Motie Maak betrok­kenheid stad en raad bij keuzes vluch­te­lin­gen­opvang concreet


11 februari 2016

Motie 18/2016

De raad van de gemeente Utrecht bijeen in vergadering op 11 februari 2016 ter behandeling van de Commissiebrief Noodopvang Vluchtelingen:

Constaterende dat:

 • Utrecht naar vermogen een evenredige bijdrage levert aan de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen en de vestiging van statushouders in de gemeente;
 • Het college tijdens de commissievergadering van 10 februari jl. de toezegging heeft gedaan dat de raad voorafgaand aan besluitvorming over de locaties te betrekken;

Overwegende dat:

 • Bij een groeiende instroom van vluchtelingen in Nederland, het COA opnieuw een beroep zal doen voor opvang in de gemeente Utrecht;
 • Draagvlak en draagkracht in de stad voor opvang en huisvesting van vluchtelingen voor zowel de korte als voor de lange termijn van groot belang is;
 • Het betrekken van bewoners, professionals en vrijwilligers voorafgaand aan besluitvorming een bijdrage kan leveren aan het behouden en vergroten van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Utrecht;
 • De raad in de positie moet zijn om vooraf wensen en grenzen kenbaar te maken inzake de opvang van vluchtelingen;
 • De raad de gevolgde procedure achteraf kan toetsen, alvorens het college een besluit neemt over nieuwe opvang in Utrecht;

Roept het college op:

 • Ook in de toekomst te streven naar een evenredige bijdrage van de gemeente Utrecht aan de opvang van vluchtelingen;
 • Met de stad in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk de opgave rondom de opvang van vluchtelingen kunnen vormgeven;
 • Een proces in te richten waarin de raad zich kan uitspreken over kaders voor opvang van vluchtelingen, waarbij de uitkomsten van het gesprek met de stad worden meegenomen.;
 • Een voorstel hiertoe nog dit voorjaar (voordat nieuwe gesprekken met het COA aan de orde zijn) aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Judith Thiele, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Nicole van Gemert, SP
Bouchra Dibi, PvdA
Steven Menke, Student & Starter
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Anne Podt, D66
Peter van Corler, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen