Motie Veiligheid pijler voor versnel­lings­groep Overvecht


11 februari 2016

Motie 19/2016

De raad van de gemeente Utrecht bijeen in vergadering op 11 februari 2016 ter behandeling van de commissiebrief Nieuwe locaties opvang asielzoekers:

Constaterende dat:

  • Overvecht de wijk is met het grootste aantal en een diversiteit aan problemen;
  • De wijk Overvecht structureel bovengemiddelde scores laat zien op alle veiligheidsparameters (geweld, overlast en onveiligheid);

Overwegende dat:

  • Het college een ‘versnellingsgroep Overvecht’ heeft opgestart met als opdracht aanbevelingen te doen t.b.v. oplossingen van deze problematiek;
  • Deze versnellingsgroep Overvecht bestaat uit experts op verschillende vakgebieden en sleutelfiguren uit de wijk;
  • Veiligheid tot op heden een onderbelicht thema is in de opdracht aan de versnellingsgroep;

Roept het college op:

  • Het verbeteren van de feitelijke en ervaren veiligheid in Overvecht expliciet te benoemen in de opdracht aan de versnellingsgroep;
  • In eerste instantie geen (financiële) beperkingen op te leggen aan de versnellingsgroep waardoor de vraag vanuit de wijk Overvecht zo helder mogelijk in beeld komt;
  • In tweede instantie met de versnellingsgroep de vraag en oplossingsrichtingen te prioriteren en te bepalen wat wel en niet (financieel) haalbaar is;
  • Het advies en de uitkomsten van de versnellingsgroep, met duiding van het college, bij de Voorjaarsnota voor te leggen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bouchra Dibi, PvdA
Steven Menke, Student & Starter
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Anne Podt, D66
Judith Thiele, VVD
Peter van Corler, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen