Motie Maak een einde aan de leegstand op Utrechtse gemeen­te­daken


12 november 2015

Motie 153/2015

De Gemeenteraad, bijeen op 12 november 2015 ter bespreking van de programmabegroting 2016, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • het college de raad informeerde via een commissiebrief op 28 oktober 2014 over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentedaken, in antwoord op de moties 2014/72 en 2014/79;
 • hierbij tien grote gemeentedaken als suggestie werden genoemd voor het plaatsen van zonnepalen door derden, zoals het dak van het Amadeus Lyceum;
 • op de tien genoemde locaties, een jaar later, nog geen panelen liggen;
 • D66 signalen ontvangt dat organisaties die panelen willen leggen op bijvoorbeeld het Amadeus Lyceum, hiervan af zien omdat deze projecten onrendabel zijn door de hoge dakhuur;
 • een zonne-energie systeem voor een gemiddeld groot dak van 200 m2 €22750,- kost; daar komt voor initiatiefnemers vervolgens in totaal €13892,50,- aan huur plus eenmalige kosten bij voor de gemeente. Door gemeentelijke kosten maken zo’n project dus 60% duurder;
 • in andere gemeenten, zoals Zwijndrecht, vraagt de gemeente geen jaarlijkse vaste huur, maar worden eventueel mogelijke kosten - in overleg met de initiatiefnemers - vastgesteld en doorberekend aan de energiecoöperatie; hier komen de gemeente en initiatiefnemers samen wel tot rendabele projecten.

Overwegende dat:

 • de winstmarges op stroom uit zonne-energie smal zijn en investeerders bij projecten op een gemeentedak rekening moeten houden met een terugverdientijd van tien jaar, conform de eisen van financiers zoals het Energiefonds Utrecht;
 • de gemeente, conform het coalitieakkoord, het goede voorbeeld moet geven voor het bevorderen van duurzame energie; zonne-energie opgewekt door derden op gemeentedaken biedt hiervoor een kans;
 • daken op gemeentepanden al van de samenleving zijn: hierop hoeft de gemeente geen winst te maken, zeker niet als het gaat om het opwekken van schone energie;
 • de onderbouwing van de huurprijs in dat licht serieuze twijfels oproept: er worden, los van de hoogte, begrijpelijke kosten voor contract, mogelijk extra onderhoud en inspectie in rekening gebracht, maar daarnaast wordt er ook huur gerekend, die voor een groot deel wordt bepaald door de kosten voor jaarlijks contractbeheer van €950,-. Het valt moeilijk in te zien hoe de gemeente voor bijna €14000 aan waarde toevoegt met voornamelijk jaarlijks contractbeheer voor het opwekken van zonnestroom op een dak van 200 m2. De stroom wordt tenslotte vooral opgewekt door zonnecellen en de zon zelf.

Verzoekt het college:

 • om samen met partijen die zonnesystemen op gemeentedaken willen leggen, te zoeken naar mogelijkheden waarop dit betaalbaar kan voor alle betrokkenen en hierbij ook te kijken hoe andere gemeenten zoals Zwijndrecht hiermee omgaan;
 • om hierbij ook te kijken naar interne kosten-optimalisaties;
 • in gesprekken met geïnteresseerden het uitgangspunt te hanteren dat het beschikbaar stellen van de gemeentedaken niets mag kosten, maar ook niets hoeft op te leveren;
 • de raad bij de VJN2016 te informeren over de resultaten van de gesprekken die zijn gevoerd met potentiële initiatiefnemers voor de tien daken die beschikbaar zijn voor derden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven Menke, Student & Starter
Monique Bollen, GroenLinks
Michel Eggermont, SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, S&S, GL, SP, VVD, CDA, CU, PvdA

Tegen

SBU