Motie Vernieuw de wijk­par­ti­ci­patie


12 november 2015

Motie 155/2015

Constaterende dat

 • het college de participatie in de wijk wil vergroten en het handelen van de gemeente transparanter wil maken
 • het college hierover primair met de wijkraden in gesprek wil
 • bij wijkraden, college en gemeenteraad de ambitie bestaat om een meer gemeleerde groep mensen bij (het gesprek over) de wijk te betrekken
 • er vele andere manieren zijn om in de wijk invloed uit te oefenen dan alleen via de wijkraad

Overwegende dat

 • wijkraden bestaan uit zeer actieve en betrokken Utrechters
 • er zeer actieve en betrokken Utrechters zijn die graag willen participeren, maar dat niet doen of niet willen binnen het systeem van de wijkraden
 • met nieuwe vormen van participatie of een andere manier van organiseren (zoals digitaal meepraten of incidenteel/op thema meepraten) nieuwe mensen betrokken kunnen worden
 • de rol van de wijkraad verandert en zij vaak al eerder in processen wordt gevraagd mee te denken
 • de verhouding tussen wijkraden en de gemeenteraad niet helder is
 • er daarmee aanleiding is de rol van de wijkraden, de manier van werken en de formele afspraken hierover te herzien

Draagt het college op:

 • Met een voorstel te komen voor een vernieuwde vorm van wijkparticipatie
 • Daarin toe te werken naar: meerdere (flexibele) vormen van participatie in de wijk, meer aandacht voor betrokkenheid tijdens planvorming in plaats van aan het eind, betrokkenheid van een meer gemeleerde groep inwoners en heldere afspraken over governance
 • Daarin ook de verhouding met de gemeenteraad een plek te geven
 • Dit voorstel te ontwikkelen samen met bewoners en organisaties in de wijken en met de gemeenteraad
 • Het voorstel uiterlijk eind 2016 naar de gemeenteraad te sturen

En gaat over tot de orde van de dag

Sanne Scholten, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bouchra Dibi, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, PvdA, VVD, S&S, GL

Tegen

SP, CDA, CU, SBU