Motie Maak gascom­pen­satie rele­vanter


6 juli 2023

Motie 242/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, gezien het Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023,

Constaterende dat:

 1. Het college veel gas moet inkopen omdat gemeentelijk vastgoed verre van verduurzaamd is;
 2. De markt voor groen gas heel klein is en eisen stellen rond duurzaamheid volgens het college ingewikkeld is;
 3. De inkoop van grijs gas standaard gepaard gaat met compensatie van CO2-uitstoot middels ‘Verified Emission Reduction credit.Gold Standard’, oftewel VER’s;
 4. Deze compensatie per definitie buiten Europa is, omdat VER’s als instrument zijn ingesteld om op locaties buiten Europa ook bij te dragen aan de klimaatafspraken.

Overwegende dat:

 1. Er veel kritiek te uiten is op compensatieprojecten, zoals op het Turkse windmolenproject, waar momenteel onze VER's aan op gaan, maar dat we er niet makkelijk van afkomen;
 2. De nieuwe aanbesteding niet kan plaatsvonden zonder standaard compensatie via VER's maar dat we aanbieders wel kunnen vragen op zoek te gaan naar meer relevante compensatieprojecten;
 3. Relevante compensatie bijvoorbeeld het aanplanten van nieuwe bomen is die ook langdurig kunnen blijven staan, of het investeren in Carbon Killers waarbij CO2-rechten opgekocht en daarna vernietigd worden.

Draagt het college op:

 1. Uit te vragen in het nieuwe contract (en dit in de gesprekken met de leveranciers die zich melden om gas te willen leveren aan Utrecht, te verifiëren) of in het contract een afspraak kan worden gemaakt om samen met de leverancier de mogelijkheden te verkennen om de compensatie (de VER’s) op een andere manier in te vullen, bijvoorbeeld:
 2. In andere projecten buiten Europa dan het huidige Turkse windmolenpark;
 3. En/of deze (op termijn) meer lokaal in te vullen bijvoorbeeld door aanplanten en langdurig laten staan van bomen;
 4. En/of door het aankopen van CO2 en die te vernietigen volgens het concept carbon killer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Charlotte Passier, Volt


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Help de cultuursector met verduurzamen

  Lees verder

  Motie Vertraging op de bomenambitie, kap dan ook met kappen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer