Motie Maak naast een mobi­li­teitshub ook een circu­laire hub


9 maart 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van het raadsvoorstel Mobiliteitshub XL Papendorp-Noord: Aanvraag voorbereidingskrediet.

Constaterende dat:

 1. Er in Papendorp Noord gewerkt gaat worden aan de voorbereiding van een Mobiliteitshub XL met daarin o.a. een locatie voor fietsreparatie.
 2. Dit punt moet dienen als reparatiepunt voor verschillende vormen van gedeeld en eigen vervoer.
 3. Hier nog een breder uitwerking aan gegeven kan worden.
 4. Utrecht in 2050 volledig circulair wil zijn.

Overwegende dat:

 1. Het repareren, lenen en hergebruiken van goederen en materialen bijdraagt aan een circulaire economie.
 2. Er repair cafés zijn in de stad, maar deze geen vaste plek hebben.
 3. Mobiliteitshubs een logische plek kunnen zijn om breder in te zetten op circulariteit.

Draagt het college op:

 1. Het reparatiepunt wat er komt bij de mobiliteitshub breder als circulaire hub in te zetten.
 2. Er een plek van te maken waar mensen goederen en materialen kunnen repareren, van elkaar kunnen lenen en hergebruiken.
 3. Hier nieuwe inwoners van papendorp-noord en Groenewoud vanaf het begin bij te betrekken.
 4. De raad hier over te informeren bij de verder uitwerking van het concept.

En gaat over tot de orde van de dag

Rik van der Graaf, ChristenUnie
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Actuele Motie Stop de vierde aanvliegroute

Lees verder

Actuele Motie Zorg en veiligheid met rijk voor stationsgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer