Actuele Motie Stop de vierde aanvlieg­route


9 maart 2023

Motie 36/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de actuele moties

Constaterende dat:

1. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen aan wil leggen die ook over de gemeente Utrecht zal komen;

2. We alles op alles moeten zetten om de klimaatcrisis tegen te gaan;

3. Ruim 25.000 mensen een petitie hebben ondertekend tegen deze vierde aanvliegroute op Schiphol;

4. Vliegverkeer bijdraagt aan de uitstoot van fijnstof, zeer fijnstof, stikstof en broeikasgassen;

5. Voor het luchtverkeer er minder strenge geluidseisen zijn en dit op piekmomenten kan betekenen dat er een geluidsoverlast kan voorkomen van 65 decibel;

Overwegende dat:

1. Om de klimaatcrisis tegen te gaan we zoveel mogelijk moeten stoppen met vliegen;

2. Het toenemende vliegverkeer niet in het belang is van volksgezondheid, dieren, natuur en milieu;

3. Utrecht extra maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren omdat we streven naar het bereiken van de WHO-advieswaarden 2021 en extra uitstoot in strijd is met deze ambitie;

4. Het voor de leefbaarheid onwenselijk is dat per dag, dag en nacht, 120 vliegtuigen over onze stad zouden kunnen vliegen;

5. Het onverklaarbaar is, in een tijd waarin we collectief moeten nadenken over het terugdringen van vervuilende uitstoot, we tevens een uitbreiding van Schiphol faciliteren;

6. De gemeenteraad van Utrecht moet kiezen voor de leefbaarheid van de stad, de belangen van haar burgers, het klimaat en de luchtkwaliteit en niet de belangen van Schiphol.

Spreekt uit dat:

1. Een vierde aanvliegroute op Schiphol tegenstrijdig is aan alles waar we in Utrecht voor staan: tegengaan van klimaatverandering, verbetering van luchtkwaliteit, tegengaan van geluidsoverlast en een leefbare stad voor huidige en toekomstige bewoners, mens en dier.

2. Zij omwille van het voorgaande tegenstander is van deze vierde aanvliegroute;

Draagt het college op:

1. Deze mening kenbaar te maken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een lobby te richten op de Rijksoverheid om een vierde aanvliegroute op Schiphol te voorkomen;

2. Samenwerking te zoeken met andere gemeenten en de provincie, om dit afwijzende standpunt tegen de vierde

aanvliegroute ook samen naar het Rijk te kunnen laten horen;

En gaat over tot de orde van de dag

Mohamed Talhaoui, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Stevie Nolten, BIJ1
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt
Mahmut Sungur, Denk
Joost Vasters, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, GroenLinks

Tegen

VVD, SBU, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)