Motie Maak veroor­zaker zwerf­afval verant­woor­delijk voor het opruimen


10 november 2022

Motie 314/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:

  • In de gemeente Utrecht overal zwerfafval ligt, dat dit schade toebrengt aan dier en natuur en dat en dat het de leefomgeving ontsiert;
  • Veel zwerfafval bestaat uit verpakkingen van gekochte etens-, dranken- en genotwaren en dat deze verpakkingen achteloos weggemikt worden in de openbare ruimte door consumenten;
  • Het weliswaar nodig is dat consumenten zelf hun afval opruimen maar dat verkooppunten zoals fastfoodketens, tankstations, horecagelegenheden en supermarkten ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben;
  • Deze verantwoordelijkheid nu onder meer bestaat uit dat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het zwerfvuil dat zij veroorzaken binnen een straal van 25 meter middels de zogenaamde ‘25-meter regel’ (Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit);
  • Het groter deel van het zwerfvuilprobleem wordt opgelost als we bedrijven aansprakelijk stellen voor het vuil dat zij veroorzaken in een straal van 150 meter, analoog aan de 25-meter regel.

Overwegende dat:

  • Gemeente Utrecht met minder zwerfafval goed nieuws is voor mens, dier en natuur;
  • Ook de gemeente minder geld kwijt is aan het opruimen van afval waarvoor zij niet verantwoordelijk is en dat deze kostenbesparing elders kan worden ingezet;
  • Bedrijven geld verdienen aan het verkopen van producten die zwerfafval opleveren en zij dus kunnen investeren in het opruimen ervan;

Draagt het college op:

  • Zwerfafval veroorzakende bedrijven waaronder fastfoodketens, tankstations horecagelegenheden en supermarkten binnen een straal van 150 meter verantwoordelijk te stellen voor het door hen geproduceerde zwerfvuil;
  • Hiertoe een beleidsregel dan wel een raadsvoorstel op te stellen en dit aan de raad voor te leggen uiterlijk Q2 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Stevie Nolten, Bij1
Charlotte Passier, Volt

Deze motie is ingetrokken vanwege toezeggingen van de wethouder, wordt vervolgd.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen