Motie Maak werk van voor­lichting werk en inkomen


8 december 2016

Motie 240/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017,

Constaterende dat:

 • Het Nibud in zijn Minimaeffectrapportage uit gaat van volledig gebruik van alle regelingen;
 • Het Nibud terecht constateert dat in de praktijk bij lange na niet zo is en bijvoorbeeld ook de Armoedecoalitie opnieuw haar zorgen heeft uitgesproken over het niet-gebruik van regelingen, onder andere als gevolg van onbekendheid met regelingen;
 • Voorheen een specifieke voorlichtingsfunctie bij Werk en Inkomen bestond, vooral gericht op groepen bij wie extra ondersteuning op het gebied van voorlichting wenselijk is, zoals mensen met een niet-westerse achtergrond, ouderen en mensen zonder digitale vaardigheden;
 • In 2012 motie 2012/M 29 ‘Behoud functie voorlichting werk en inkomen, juist nu!’ is aangenomen, maar deze functie na pensionering van de betreffende medewerker is vervallen;
 • In 2014 motie 2014/ M 132 “Behoud functie voorlichting werk en inkomen, nog steeds!’ door het college is ontraden, omdat die functie door de buurtteams zou worden overgenomen;

Overwegende dat:

 • De signalen en zorgen over niet-gebruik van regelingen niet zijn verdwenen;
 • Buurtteams veel goed werk verrichten, ook op het gebied van voorlichting, maar niet de capaciteit hebben voor gerichte voorlichting aan specifieke doelgroepen,
 • Ook mensen die niet in de bestanden van de gemeente zitten, zoals mensen met een WW-uitkering, werkende armen en zelfstandigen, recht hebben op goede voorlichting;

Draagt het college op:

 • Een plan te maken voor het versterken van de voorlichting op het gebied van werk en inkomen teneinde het niet-gebruik van regelingen te verminderen;
 • Hierbij specifiek aandacht te hebben voor doelgroepen die op het gebied van voorlichting extra ondersteuning nodig hebben;
 • Hierbij tevens de expertise van buurtteams en andere deskundigen te benutten;
 • De raad vóór 1 april 2017 te informeren over de voortgang

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Maarten van Ooijen, CU

Heleen de Boer, GL

Arjan Kleuver, D66


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, CU, GL, D66, SP, CDA, SS, SBU

Tegen

VVD