Motie Meer queer safe spaces in de Utrechtse nacht­cultuur


22 juni 2023

Motie 186/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van De Utrechtse Nachtvisie 2030 & Beleidsnota Nachtcultuur,

Constaterende dat:

 1. De Nachtvisie de ambitie wordt gesteld om de diversiteit van nachtcultuur te stimuleren en meer in lijn te brengen met de bevolkingssamenstelling van de stad;
 2. De nachtcultuur is voortgekomen uit de underground en is daarmee van oudsher een plek om te ontsnappen aan de mainstreamcultuur en een veilige plek voor ondervertegenwoordigde groepen, zoals de queer gemeenschap(pen);
 3. In de resultaten van de enquête van het Pinkpanel van Artikel 1 is te lezen dat het gevoel van veiligheid onder LHBTIQ+ personen in Utrecht tussen 2021 en 2022 opnieuw is afgenomen en dat het aantal discriminatie ervaringen is toegenomen [1];
 4. Het gevoel van onveiligheid in de club, discotheek en club tevens is toegenomen en bijna de helft van de geïnterviewde personen aangeeft nog steeds niet of niet meer openlijk hun genderidentiteit of seksuele identiteit uit te kunnen dragen [2];

Overwegende dat:

 1. Het aantal veilige (uitgaans)plekken voor de queer gemeenschap(pen) in Utrecht groepen in Utrecht schaars is;
 2. Uit gesprekken met de Utrechtse nachtsector is gebleken dat er behoefte is aan meer nachtelijke safe spaces voor de queer gemeenschap(pen);
 3. De sociale inbedding van de nachtcultuur voor de queer gemeenschap(pen) een belangrijk onderdeel van de identiteit kan vormen;
 4. Safe spaces voor gemarginaliseerde groepen niet alleen het gevoel van veiligheid vergroten maar ook kunnen bijdragen aan emancipatie;
 5. (Sociale) veiligheid niet voor elke gemeenschap hetzelfde is en dit voor gemarginaliseerde groepen ook om specifiek beleid en maatregelen vraagt;

Draagt het college op:

 1. Concrete ambities te formuleren in de Nachtvisie specifiek voor de queer gemeenschap(pen), deze als onderdeel van de uitvoering van de Nachtvisie mee te nemen, met als uitgangspunten stimuleren van aanbod en vergroten van (sociale) veiligheid;
 2. Dit te doen in samenspraak te doen met belangenorganisaties maar ook met grassroots queer collectieven en -partijen die geen onderdeel uitmaken van de gevestigde orde;
 3. De uitwerking van deze uitvoeringsplannen proactief aan de raad te zenden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stevie Nolten, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ruud Maas, Volt
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Dirk-Jan van Vliet, D66

[1] PinkPanel 2022: Weer meer discriminatie van LHBTIQ+ personen op het werk en op school; men is minder open over eigen identiteit, Artikel 1 Midden-Nederland, 23-09-2022.

[2] PinkPanel 2022 infographic, Artikel 1 Midden-Nederland, 23-09-2022


Status

Overgenomen

Voor

Tegen